Kalkulator zysku z IKE

UWAGA! Limit wpłat dla IKE w 2017 roku wynosi 12 789 zł.

Kalkulator zysku z IKE

 • Czestotliwość wpłat

 • Kwota

 • Stopa zwrotu

 • Liczba lat do emerytury

 • Wynik inwestycji
  -
 • Suma wpłat
  -
 • Zysk
  -
 • Szacunkowa wartość korzyści podatkowej*
  -

Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i przykładowy oraz nie stanowią prognozy ani gwarancji osiągnięcia prezentowanych wyników. Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

IKE działają w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1147). W przypadku wypłat po ukończeniu 60. roku życia oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych, od kwoty wypłaty nie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych. W przypadku zwrotu (tj. wycofania środków z IKE przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty), otrzymana kwota stanowi podstawę do wyliczenia podatku od zysków kapitałowych.

Możliwe do uzyskania korzyści podatkowe wynikające z inwestycji w ramach IKE mogą się zmienić w przyszłości. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym.

Źródło danych - obliczenia własne PKO TFI SA. W wyliczeniach założono regułę procentu składanego o kapitalizacji odpowiadającej częstotliwości wpłat w założonym okresie przy wpłatach dokonywanych na początku okresu. Obliczenia nie uwzględniają inflacji oraz pobieranych opłat i prowizji. Suma wpłat uwzględnia określony ustawą minimalny okres inwestycji w ramach IKE umożliwiający realizację zlecenia wypłaty.

*Pod pojęciem Szacunkowa Wartość Korzyści Podatkowej należy rozumieć wartość podatku od zysków kapitałowych, który nie zostanie pobrany od uczestnika w momencie wycofania środków z IKE, po spełnieniu przez uczestnika warunków uprawniających do Wypłaty z IKE, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1147).