Fundusz miesiąca
PKO Strategii Obligacyjnych - fiz

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz („Fundusz”) jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, działającym głównie w spektrum instrumentów dłużnych. Globalny zasięg, szerokie spektrum wykorzystywanych instrumentów jak również różnorodność strategii są czynnikami, które wyróżniają to rozwiązanie na tle tradycyjnych funduszy obligacji.

Strategia absolutnej stopy zwrotu stosowana w Funduszu pozwala zarządzającemu na dużą swobodę w zajmowaniu aktywnych pozycji w portfelu. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy obligacyjnych typu „long-only”*, Fundusz nie musi posiadać ciągłego, wysokiego zaangażowania w polskich obligacjach skarbowych, może natomiast posiadać znaczne pozycje w instrumentach rynku pieniężnego, które służą jako baza do ochrony kapitału (np. w sytuacji wzrastających rentowności, a spadających cen obligacji).

Decyzje zarządzającego mogą dotyczyć wyższej aktywności tradingowej na polskich obligacjach skarbowych, wyboru preferowanej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, wyboru regionów które w danym momencie wydają się najbardziej atrakcyjne, jak również decyzji co do relatywnych układów wycen - czy to pomiędzy poszczególnymi regionami geograficznymi, terminami zapadalności, jak również obligacjami a ich syntetycznymi konstrukcjami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Dodatkowym elementem, który może być wykorzystywany w Funduszu są pozycje walutowe zarówno na rynku terminowym, jak i na rynku spotowym.

* Strategie typu long-only polegają na zakupie danego instrumentu w oczekiwaniu na wzrost jego ceny. W przypadku tradycyjnych funduszy obligacji o strategiach long-only, udział obligacji w portfelu jest na relatywnie stałym, wysokim poziomie, a fundusze mają szasnę zyskiwać zarówno dzięki kuponom z obligacji jak i dzięki wzrostowi cen obligacji. Wzrosty rentowności na rynkach obligacji (spadki cen) są trudne dla tego typu funduszy
ze względu na wymuszoną, wysoką ekspozycję na rynek długu.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIK FUNUDUSZU OD POCZĄTKU ROKU (+0,58%)

Wynik Funduszu od początku roku (+0,58%) jest efektem bardzo dobrego wyniku wygenerowanego w pierwszym kwartale (+0,51%) oraz nieco słabszego zachowania Funduszu w pierwszych dwóch miesiącach drugiego kwartału (+0,07%). W obu przypadkach stopa zwrotu z Funduszu jest rezultatem zarówno otoczenia rynkowego jak i aktywności zarządzającego w zajmowaniu różnorodnych pozycji.

Obligacje na rynkach bazowych przez pierwsze 5 miesięcy tego roku poruszały się wewnątrz 30-40 punktowego przedziału rentowności. Zarządzanie w takim otoczeniu rynkowym wymagało aktywnego podejścia do pozycjonowania się na krzywych dochodowości oraz odpowiedniego doboru wykorzystywanych instrumentów. Strategia kup i trzymaj na rynku amerykańskim i niemieckim mogła przynieść bowiem przeciwstawne rezultaty.
Na rynku 10-letnich obligacji USA doświadczyliśmy spadku rentowności od początku roku (z 2,44% do 2,20%), natomiast na rynku 10-letnich obligacji Niemiec doświadczyliśmy wzrostu rentowności (z 0,21% do 0,30%).

Rentowności polskich obligacji skarbowych tylko na początku roku (w styczniu) pięły się w górę, po czym rozpoczęły trend spadkowy pozwalający na dobre zachowanie strategii long-only, tradycyjnie wykorzystywanych w funduszach polskich obligacji skarbowych oraz wspierający długie pozycje w strategii absolutnej stopy zwrotu.

Przykładowe pozycje warte wspomnienia, które miały wpływ na wynik Funduszu od początku roku to m.in.:

  • Długa pozycja w polskich obligacjach skarbowych kontrybuowała pozytywnie do wyniku ze względu na spadek rentowności obligacji.

  • Długa pozycja w kontrakcie terminowym futures na kurs jednej z głównych par walutowych kontrybuowała pozytywnie do wyniku ze względu na wzrost kursu (umocnienie się waluty).

  • Długa pozycja w amerykańskich i niemieckich obligacjach skarbowych kontrybuowała pozytywnie ze względu na okresowy spadek rentowności na rynkach bazowych.

  • Strategia relatywnych wartości w obszarze euroobligacji, której wynik zależy od zachowania się dwóch instrumentów względem siebie. Kupno obligacji w asset swap’ie, czyli długa pozycja w obligacji vs. długa pozycja w instrumencie pochodnym na stopę procentową (interest rate swap). Strategia kontrybuowała negatywnie do wyniku ze względu na wzrost rentowności obligacji (spadek ceny obligacji), przy niezmienionej cenie swap’a.

  • Krótka pozycja na polskich obligacjach skarbowych kontrybuowała negatywnie do wyniku ze względu na dalszy spadek rentowności w drugim kwartale.

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZU 29.05.2017 r.

 

QTD (IV,V)

YTD

12m*

36m*

Od początku CI serii A*

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz

0,07%

0,58%

1,26%

5,48%

6,53%

 

 

* Wynik za 12m dotyczy okresu od 2016-05-16 do 2017-05-29. Wynik za 36m dotyczy okresu 2014-05-28 – 2017-05-29. Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych Serii A miała miejsce w lutym 2014 roku.

 


WYNIKI FUNDUSZU - KWARTALNE STOPY ZWROTU

WYNIKI FUNDUSZU - ROCZNE STOPY ZWROTU NA TLE FUNDUSZY OTWARTYCH

FUNDUSZ/SUBFUNDUSZ

Roczne stopy zwrotu w latach

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 YTD*

PKO Papierów Dłużnych Plus

6,5%

12,1%

0,9%

4,7%

0,7%

0,40%

2,04%

PKO Obligacji Długoterminowych

6,4%

12,0%

2,1%

6,3%

1,2%

0,40%

2,78%

PKO Strategii Obligacyjnych - fiz

-  

-  

-  

1,5%^

2,0%

2,29%

0,58%

 

PRZYKŁADOWA STRUKTURA PORTFELA FUNDUSZU

Przykładowa struktura portfela
   
Cel wykorzystania instrumentów
   
Instrumenty rynku pieniężnego i depozytyPłynność i bezpieczeństwo
Transakcje walutowe (FX Swap i FX Spot)Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym,
możliwość zwiększenia rentowności inwestycji
Instrumenty pochodne oparte na ryzyku kredytowym (CDS)Możliwość zabezpieczenia ryzyka kredytowego portfela,
możliwość zarabiania na spreadach kredytowych
Instrumenty pochodne oparte na stopie procentowej (IRS)Szybkie dostosowanie ryzyka stopy procentowej portfela
w zależności od otoczenia rynkowego  
Obligacje o podwyższonej rentowności
(High Yield) w PLN, EUR i USD 
Zwiększenie zyskowności portfela poprzez dobór emitentów
o ratingu nieinwestycyjnym
Polskie obligacje korporacyjne
w PLN, EUR i USD 
Stabilni i wiarygodni emitenci płacący wyższy kupon,
(Wibor + x%, Euribor +x%, Libor +x%)
Obligacje skarbowe USA, Niemiec oraz krajów regionu CEE w USD i EURPłynne obligacje rządowe, strategie kierunkowe i relatywne pozwalające na wybór najbardziej perspektywicznych rynków
Polskie obligacje skarbowe w PLNAktywne pozycjonowanie na krzywej rentowności, strategie segmentacji krzywej dochodowości, pozycje bardziej tradingowe

 

PERSPEKTYWY DLA FUNDUSZU NA KOLEJNE MIESIĄCE

Wyniki funduszu PKO Strategii Obligacyjnych – fiz są w głównej mierze uzależnione od aktywnych decyzji zarządzającego (tzw. alfy), a w mniejszym stopniu od kierunku rynku (tzw. bety). Stopy zwrotu z Funduszu nie powinny być zatem silnie skorelowane z zachowaniem konkretnego segmentu obligacji – czy to skarbowych, czy to korporacyjnych. Rolą zarządzającego jest aktywne zarządzanie strukturą portfela, tak aby uzyskać dodatnią stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku zmienności i ograniczonym poziomie maksymalnej straty.

Nie bez znaczenia będzie jednak to, co będzie działo się na rynku instrumentów dłużnych w kolejnych miesiącach. To z kolei będzie uzależnione od danych napływających z gospodarek rozwiniętych (USA, Europa Zachodnia), czy też gospodarek rozwijających się takich jak m.in. Polska czy inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dynamika wzrostu gospodarczego, przekładająca się na dynamikę inflacji będą bowiem wpływać na kolejne decyzje bankierów centralnych, czy to Fed, czy to EBC czy tez krajowej RPP.

Jeśli dynamika wzrostu gospodarczego i inflacji przyspieszy, to bankierzy centralni mogą być zmuszeni do zaostrzenia swojej retoryki, a w kolejności również działań, co może wpłynąć na wzrost rentowności obligacji.
W takiej sytuacji rozwiązania dłużne absolutnej stopy zwrotu mają większą możliwość generowania dodatnich wyników niż rozwiązania obligacyjne o strategiach long-only.

Jeśli z kolei dynamika wzrostu gospodarczego i inflacji ponownie spowolni, to niewykluczone, że poziomy rentowności obligacji pozostaną w okolicach obecnych poziomów, lub zejdą jeszcze niżej. W takiej sytuacji zarówno fundusze typu long-only jak i te o strategiach absolutnej stopy zwrotu mają szansę na generowanie pozytywnych wyników, wynikających zarówno z „carry” (czyli płatności odsetkowych z obligacji) jak i  możliwego wzrostu cen obligacji.

MIEJSCE FUNDUSZU W PORTFELU KLIENTA

PKO Strategii Obligacyjnych – fiz jest funduszem absolutnej stopy zwrotu działającym głównie w obszarze instrumentów dłużnych, więc jego miejsca należy upatrywać w części dochodowej portfela (obok innych funduszy obligacyjnych oraz gotówkowych i pieniężnych). Fundusz może stanowić ciekawy element uzupełnienia portfela inwestycyjnego, zarówno dla tych klientów, którzy szukają relatywnie przewidywalnych inwestycji i chcą budować swój portfel w oparciu o rozwiązania obligacyjne, jak i dla tych klientów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel funduszy akcyjnych o rozwiązanie dające większą stabilizację wyników portfela. Uwzględnienie Funduszu w portfelu pozwala na lepszą dywersyfikację inwestycji, a przez to zmniejszenie ryzyka zmienności całości aktywów.

Profil ryzyka: 2
Rekomendowany horyzont: 3 lata