III kwartał 2017 roku w funduszach PKO TFI

  • 23,57 mld zł wyniosły aktywa pod zarządzaniem PKO TFI na koniec września 2017 roku
  • 1,2 mld zł nowych środków wpłynęło w tym czasie do produktów z oferty PKO TFI

Najwięcej nowych środków trafiło za pośrednictwem programu inwestycyjnego PKO Akcjomat, którego celem jest stopniowe, regularne przenoszenie wpłaconych środków z subfunduszu o niskim poziomie ryzyka do produktów bardziej ryzykownych ale dających szansę na wyższe zyski.

W programie tym inwestycję rozpoczyna się od subfunduszu PKO Skarbowego, skąd środki przenoszone są
w jeden z wybranych przez klienta subfunduszy lub gotowych portfeli inwestycyjnych. Taki sposób działania programu zdejmuje z uczestnika ciężar podejmowania decyzji związanej z rozpoczęciem inwestycji w bardziej ryzykowne subfundusze, w niewłaściwym czasie, gdy cena ich jednostek udziałowych jest wysoka – na tzw. górce.

Analizując aktywa poszczególnych grup funduszy z wachlarza produktowego PKO TFI, niezmiennie największą pod względem zarządzanych aktywów są fundusze gotówkowe i pieniężne, w których na koniec III kwartału zgromadzono prawie 9 mld zł. Sprzedaż netto w największym subfunduszu PKO Skarbowy tylko w samym wrześniu wyniosła 263 mln zł.

Reprezentantem kategorii funduszy dłużnych o największych aktywach jest PKO Papierów Dłużnych Plus
z aktywami pod zarządzaniem na koniec III kwartału prawie 2 mld zł  (we wrześniu wpłacono do niego 4,4 mln zł).

W grupie funduszy mieszanych liczącej 3,7 mld zł, największym subfunduszem jest PKO Stabilnego Wzrostu
z aktywami na poziomie 1,5 mln zł. We wrześniu saldo wpłat i umorzeń w tym produkcie wyniosło 47,4 mln zł.

W najbardziej zróżnicowanej grupie produktów – funduszach akcyjnych -z aktywami na koniec
III kwartału w wysokości 5 mld zł, pod względem wielkości zarządzanych aktywów wyróżniają się PKO Akcji Plus 1,06 mld zł (sprzedaż we wrześniu 4,4 mln zł), PKO Technologii i Innowacji Globalny 1,8 mld zł oraz PKO Medycyny i Demografii Globalny z 329,7 mln zł (wrześniowa sprzedaż to 55,4 mln zł).

W III kwartale br. Towarzystwo przeprowadziło emisje certyfikatów 8 funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
w tym o charakterze publicznym dla funduszy: PKO Globalnego Dochodu – fiz, PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – fiz oraz na drodze emisji niepublicznych dla funduszy: PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny, PKO Strategii Dłużnych - fiz, PKO Globalnej Makroekonomii - fiz, PKO Spółek Innowacyjnych Globalny - fiz.