Połączenie subfunduszy PKO Skarbowego i PKO Rynku Pieniężnego

  • 8 września 2017 roku subfundusz PKO Skarbowy przejmuje subfundusz PKO Rynku Pieniężnego
  • Po połączeniu aktywa netto subfunduszu PKO Skarbowego wyniosą prawie 9 mld zł i będzie to największy fundusz skarbowy na rynku

Na koniec sierpnia 2017 roku w subfunduszu przejmującym, czyli PKO Skarbowym aktywa netto wynosiły 5,94 mld zł
a subfunduszu przejmowanego – PKO Rynku Pieniężnego 2,85 mld zł. Po połączeniu subfundusz będzie nosił nazwę PKO Skarbowy i z aktywami netto na poziomie prawie 9 mld zł będzie największym tego typu produktem na polskim rynku kapitałowym.

„Połączenie subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu jej uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą. Połączenie jest szczególnie uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że PKO Skarbowy oraz PKO Rynku Pieniężnego realizują zbliżoną politykę inwestycyjną, tj. są to subfundusze o profilu dłużnym z niewielką ekspozycją na ryzyko stopy procentowej. Składniki lokat obu portfeli są podobne – ich podstawą są polskie obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności.” – komentuje Michał Gal, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu połączenia subfunduszy dostępne są na stronie internetowej PKO TFI pod poniższym linkiem:

http://www.pkotfi.pl/o-nas/ogloszenia-prawne/informacja-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszu/