Wycena jednostek

  • wybierz zmianę za inne okresy

Cena odniesienia

cena po której Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w dniu w którym nie dokonuje się wyceny WANJU tej kategorii.

Jednostki kategorii E zbywane są na warunkach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oferowanych między innymi osobom fizycznym, podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz zakładowe programy oszczędnościowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

Wyciąg ze statutów Funduszy PKO TFI

(...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B na kategorię odpowiednio A1, C1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 250 000 złotych. (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, C1 lub B1 na kategorię odpowiednio A, C lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 250 000 złotych w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego ilość Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Fundusz Rynku Pieniężnego (...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B na kategorię odpowiednio A1, C1 lub B1 tylko wówczas, gdy wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, C lub B posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 100.000 złotych (sto tysięcy). (...)

PKO Płynnościowy - sfio (...) Uczestnik może zażądać zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na kategorię A1 tylko wówczas, gdy Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A1, a wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A, posiadanych na danym Rejestrze wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) złotych. (...)

(...) Fundusz dokonuje automatycznej zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa A1, C1 lub B1 na kategorię odpowiednio A, C lub B, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, C1 lub B1 zarejestrowanych na danym Rejestrze spadnie poniżej 100.000 złotych (sto tysięcy)w wyniku realizacji zlecenia pomniejszającego liczbę Jednostek Uczestnictwa na danym Rejestrze. (...)

Szczegółowa charakterystyka Jednostek Uczestnictwa znajduje się w statutach funduszy.