Opis subfunduszu

PKO Akcji Nowa Europa to subfundusz koncentrujący się na regionalnym doborze akcji z rynków środkowej Europy. Zarządzający poszukują okazji inwestycyjnych oraz aktywnie zarządzają ekspozycją geograficzną i walutową aby zarabiać na rynkach Nowej Europy. Całkowita wartość lokat w wymienione instrumenty finansowe dająca ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Austrii, Republika Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiEuropa
Benchmark

15% WIG20 + 25% ISE30 PLN + 5% BUX PLN + 5% MSCI Czech Republic PLN + 40% MSCI Russia USD + 10 WIBID O/N.

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

27.09.2005

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

 

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj