Opis subfunduszu

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz daje ekspozycję na europejskie rynki akcji.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiEuropa
Benchmark

100% Euro Stoxx 50 INDEX EUR

Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj