Opis subfunduszu

PKO Obligacji Skarbowych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym z perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu niż z depozytów bankowych.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Rating Analiz Online

r3.png

Data pierwszej wyceny

27.02.2001

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) 0,90% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,55% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych (subfundusz przejmujący) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty (fundusz przejmowany). Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj