Opis subfunduszu

PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ). Pozostałą część aktywów subfunduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

100% G0PL Polish Govt PLN

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

30.05.2007

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)1,80% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,65% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

 

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 2 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj