Opis subfunduszu

PKO Szmaragdowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również inne aktywa, w szczególności tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które lokują środki na rynku nieruchomości, surowców lub metali szlachetnych, a także realizujących politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. PKO Szmaragdowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

22.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Wskaźnik referencyjny*

4%

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Opłata za odkupienie

Zgodnie z Tabelą opłat

*poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

Przykładowa struktura aktywów

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj