Opis funduszu

PKO Konserwatywna Strategia - fiz inwestuje w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, a tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje. Proporcja podziału środków pomiędzy część dłużną i akcyjną jest stale kontrolowana. Rentowność części dłużnej powinna stanowić zabezpieczenie zainwestowanego kapitału.

Korzyści dla klienta

Dlaczego PKO Konserwatywna Strategia - fiz jest wyjątkowo bezpieczny?

Aby osiągnąć wyznaczony cel, fundusz stosuje specjalną strategię zabezpieczenia wartości portfela (Constant Proportion Portfolio Insurance, CPPI). Najważniejszą jej zasadą jest dążenie do zapewnienia, aby w kolejnych trzyletnich okresach wartość aktywów netto funduszu nie spadła poniżej 100% wartości aktywów z początku okresu zabezpieczenia. Po dokonaniu inwestycji, prawa majątkowe Uczestnika funduszu reprezentują papiery wartościowe, zwane certyfikatami inwestycyjnymi. Certyfikaty uprawniają inwestora do udziału w aktywach netto funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów.

Szczegóły

 • Forma prawna funduszu
  Fundusz inwestycyjny zamknięty.
 • Czas trwania
  Ograniczony
 • Rynek notowań
  Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów
  W ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym
 • Cena emisyjna 1 certyfikatu
  100 zł
 • Wykup certyfikatów
  Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 4 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
 • Opłata za wykup certyfikatów
  • 2% kwoty wykupu przez pierwsze 3 lata,
  • 1% kwoty wykupu po 3 latach

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii A PKO Konserwatywna Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty („Prospekt”) oraz aneksy nr 1-3 do Prospektu ze względu na utratę ważności Prospektu dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum/prospekty emisyjne (link).

 

Sprawozdania finansowe - Historyczne 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Raporty bieżące

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 Archiwalne

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.11.pdf

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Raporty okresowe kwartalne

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Raport II kw 2016

Raport I kw 2016

Raport IV kw 2015

Raport III kw 2015

Raport II kw 2015

Raport I kw 2015

Raport IV kw 2014

Raport III kw 2014

Raport II kw 2014

Raport I kw 2014

Raport IV kw 2013

Raport III kw 2013

Raport II kw 2013

Raport I kw 2013

Raport IV kw 2012

Raport III kw 2012

Raporty okresowe półroczne

Raport I pół 2015

Ogłoszenia

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy ogólnemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje(KID). Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.
Więcej informacji

Drukuj