LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW
Szanowni Pstwo,
przedstawiamy Państwu Sprawozdanie finansowe PKO Globalnego Dochodu – funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”) zardzanego przez
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie zawiera
szczegółowe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego oraz opis polityki inwestycyjnej Funduszu. Do Sprawozdania finansowego dołączono
sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.
Wartość aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO T FI wynosiła na koniec grudnia 2021 roku 38,93 mld PLN. Udział
PKO TFI w grupie funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego na koniec grudnia 2021 roku wyniósł 19,87%, co dało Towarzystwu 1 miejsce pod
względem wielkości zarządzanych aktywów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku PKO TFI zarządzało 68 funduszami inwestycyjnymi i subfunduszami, w tym
16 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Procentowa zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosła -1,70%,
Dziękując Pstwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI S.A., zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym
Sprawozdaniu finansowym.
25.03.2022
Piotr Żochowski
Prezes Zarządu
Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
..............................................................................................................
(podpis)
25.03.2022
Remigiusz Nawrat
Wiceprezes Zarządu
Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
................................................................................................................
(podpis)
25.03.2022
Rafał Matulewicz
Wiceprezes Zarządu
Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
................................................................................................................
(podpis)
25.03.2022
Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu
Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
................................................................................................................
(podpis)