LIST PREZESA ZARZĄDU PKO TFI S.A.
Szanowni Pstwo,
przedstawiam Państwu Sprawozdanie finansowe PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - funduszu inwestycyjnego zamkntego
(„Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie finansowe zawiera szczegółowe informacje na temat
składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty osiągnięć operacji finansowych.
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikatu inwestycyjnego Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosła -3,25%.
Na wynik Funduszu negatywnie wpłynął efekt aktywnego zarządzania pozycją na indeksach akcyjnych, a także bardzo niski poziom rentowności
dłużnych instrumenw bezpiecznych, w których ulokowana jest znaczna cześć aktyw w okresach braku inwestycji przekonujących pod kątem
relacji potencjalnego zysku do ryzyka.
Rok 2021 przeszedo historii jako rok solidnego wzrostu gospodarczego (dynamika globalnego PKB powyżej 5%), ale wni jako rok najwyższej
od kilku dekad inflacji w głównych gospodarkach światowych - w krajach G7 odczyty sięgały 5-7%. Wysoka dynamika inflacji oraz aktywności
gospodarczej przełożyła się na wzrost rynkowych stóp procentowych. Wzrosty rentownci obligacji obserwowane były przede wszystkim
w gospodarkach rozwijających się, ale w mniejszym stopniu obserwowane były wnież w krajach rozwiniętych. W 2021 roku liczne kraje (w tym
Polska) zdecydowały s na kontynuację bądź rozpoccie cyklu zacieśniania polityki monetarnej, natomiast spród „wielkiej czwórki banków
centralnych (Fed, ECB, Bank Anglii, Bank Japonii), jedynym który zdecydował się na niewiel podwyżkę stóp procentowych bBank Anglii.
Rosnące rentowności miy duży wpływ na zachowanie wszystkich klas aktywów, np. relatywną słabość denominowanych w dolarze akcji rynków
wschodzących oraz sektorowe rotacje akcji w zależności od dynamik na rynku stopy procentowej.
Dziękując Pstwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI, zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym
Sprawozdaniu finansowym.
25.03.2022
Piotr Żochowski
Prezes Zarządu
Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
..............................................................................................................
(podpis)