Kalkulator OPI

Kalkulator OPI

 • Rodzaj programu OPI

 • Okres oszczędzania

 • Miesięczna wpłata

 • Fundusz

 • Zakładana roczna stopa zwrotu*

 • od:
  do:
 • Zgromadzony
  kapitał*
 • W tym zysk z
  inwestycji*

* Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i obrazuje zasadę działania procentu składanego. Nie uwzględnia podatku Belki. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze PKO TFI znajduje się w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. Szczegółowe zasady uczestnictwa w OPI, w tym zasady pobierania opłat manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego "Osobisty Program Inwestycyjny" ("Zasady") dostępne w miejscach podanych powyżej. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektów funduszy PKO TFI oraz KIID poszczególnych funduszy. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.