.

IKZE i IKE to programy długoterminowego oszczędzania, dzięki którym możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych, wynikających z Ustawy o IKE i IKZE. 

Dlaczego warto oszczędzać na przyszłość? Dlaczego moment kiedy zaczniemy jest taki ważny?
O tym wszystkim więcej w rozmowie z Michałem Ziętalem z PKO TFI.

 

Jeżeli decydujemy się odkładać na emeryturę, Pakiet Emerytalny może być optymalnym rozwiązaniem w tym celu. W ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI możesz skorzystać z pełnej palety ulg, wybierając oba programy razem (IKZE + IKE) lub wybrać tylko jeden z nich i związane z nim ulgi podatkowe. 

WYJĄTKOWY PROGRAM 3 W 1!

 

  PE_schemat_1.png  
 PE_row_1.png   
PE_schemat_2.pngPE_row_2.pngPE_schemat_3.pngPE_row_2.pngPE_schemat_4.png 
 PE_row_3.png PE_row_4.pngPE_row_1.png 
  PE_schemat_5.png  
CO ZYSKUJESZ PRZYSTĘPUJĄC DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI

 

 

pelne_wykorzystanie_1.pngpelne_wykorzystanie_2.pngpelne_wykorzystanie_3.pngpelne_wykorzystanie_4.png
Dokonując wpłat na IKZE w każdym roku kalendarzowym możesz skorzystać z ulgi
w podatku dochodowym.

Skład portfela inwestycyjnego automatycznie dopasowuje się do Twojego wieku,
z upływem lat zwiększając udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.

Nie musisz zastanawiać się nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.

Pierwsza wpłata to minimum 500 zł a każda kolejna to 100 zł. Ty decydujesz jaką kwotę wpłacasz i kiedy.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy wypłacie zgromadzonych środków, podatek od dochodów kapitałowych wyniesie maksymalnie 10% (dot. wypłaty z IKZE).

Unikniesz 19% podatku od zysków kapitałowych.

JAK DZIAŁA PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE)?

W Pakiecie Emerytalnym PKO TFI Twoje oszczędności są automatycznie alokowane pomiędzy IKZE i IKE. W pierwszej kolejności wpłaty dokonywane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI trafiają na IKZE. Po osiągnięciu limitu określonego dla IKZE na dany rok przekierowywane są na IKE. Po wyczerpaniu limitu wpłat na IKE w danym roku, nadwyżki przekazywane są do Wyspacjalizowanego Programu Inwestycyjnego budując tym samym dodatkowy kapitał dla uczestnika poza ustawowo regulowanymi IKZE i IKE.

 Graf_01

 


Istnieje możliwość otwarcia Pakietu Emerytalnego PKO TFI składającego się tylko z IKZE i WPI (Wyspecjalizowany program Inwestycyjny) lub IKE i WPI. Wówczas po przekroczeniu limitu wpłat w IKZE lub IKE, środki przekazywane są na rachunek WPI.
GDZIE SĄ INWESTOWANE ŚRODKI WPŁACANE DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI?

Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI inwestowane są w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Nazwy subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które ułatwiają inwestorowi wybór właściwego rozwiązania emerytalnego, natomiast strategie inwestycyjne subfunduszy zdejmują z inwestora ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie zmieniając skład portfela. W miarę zbliżania się daty zakończenia inwestycji, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zainwestowanego kapitału oraz wypracowanych wyników inwestycyjnych.

PE_produkty_1.pngPE_produkty_2.png
Lata urodzenia 1950-19591960-19691970-19791980-19891990-19992000 - 2009
Nazwa subfunduszuPKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2030
PKO
Zabezpieczenia
Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2060
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070

 

Zaangażowanie subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio w akcje

graf_2

 

CO TO JEST IKZE I IKE? Z JAKICH ULG I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ INWESTUJĄC W RAMACH PAKIETU?

 

 IKZE
(Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
IKE
(Indywidualne Konto Emerytalne)
Roczny limit wpłat w 2023 r.

 8 322 zł

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2023 wynosi 12 483 zł.

W celu skorzystania z podwyższonego limitu IKZE za rok 2023 konieczne jest przekazanie do Funduszu oświadczenia Uczestnika o prowadzeniu pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przed dokonaniem wpłaty do Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI. W ramach i-Fundusze można złożyć oświadczenie, korzystając z nowej funkcjonalności w serwisie "Zmień limit IKZE".

20 805 zł

Korzyści podatkowe
na koniec oszczędzania
Wypłata z IKZE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych, ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 12% lub 32%. Z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie 10% ryczałtowy podatekWypłata z IKE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych

Korzyści podatkowe
w trakcie oszczędzania

Co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2023 może być niższy nawet o 2 663 zł*

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność podatek może być niższy nawet o 3 995 zł**
Korzyści podatkowe uzyskiwane na końcu oszczędzania
Zwolnienie
z podatku od spadków
i darowizn
W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowiznW przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn
Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkoweW wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowychW wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty
Wcześniejszy zwrot środkówMożliwy tylko całkowity zwrotMożliwy częściowy lub całkowity zwrot

 

OPŁATY ZWIAZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI (IKZE+IKE)?
 • 200 zł za otwarcie Pakietu Emerytalnego
  (Przy czym wpłata wliczona jest w limit wpłat na dany rok. Oznacza to że wpłacając np. do IKZE pełną wartość wynikającą z limitu tj. 8 322 zł na IKZE trafi kwota 8 122 zł, przy czym w kolejnym roku od dochodu wolno odliczyć całą wpłacaną kwotę czyli 8 322 zł.)

Aktualne Promocje uwzględniające Pakiet Emerytalny (IKZE+IKE):
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/fundusze-promocja
https://www.pkotfi.pl/promocja-funduszy-pko

 • 0% opłat manipulacyjnych przy nabyciu jednostek uczestnictwa

 • 0% opłat manipulacyjnych przy transferze IKE oraz IKZE do Pakietu Emerytalnego PKO TFI 

Zainwestuj online 

lub odwiedź jeden z około 1000 oddziałów PKO Banku Polskiego.

Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz w Dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid/  w zakresie subfunduszu będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym także w informacji dla klienta alternatywnego subfunduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnej pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/idk/ Zarówno prospekt informacyjny, jak i KID dostępne są wyłącznie w języku polskim.

Streszczenie praw inwestorów Funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektu informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim.

Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KID. o Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl/tabela-oplat/.

Produkt jest adresowany do osób akceptujących niskie, średnie lub wysokie ryzyko inwestycyjne. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści.
Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

 PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 *Kwota 2 663  zł stanowi szacunkowe wyliczenie korzyści podatkowej przy stopie podatkowej 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2023 r. Wyliczenia własne PKO TFI SA.
**Kwota 3 995 zł stanowi szacunkowe wyliczenie korzyści podatkowej w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, przy stopie podatkowej 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2023 r. Wyliczenia własne PKO TFI SA 

 1. Ile wynoszą aktualne limity wpłat na IKE i IKZE?

  Limit wpłat na IKE w 2023 r. wynosi 20 805 zł
  Limit wpłat na IKZE w 2023 r. wynosi  8 322 zł (w przypadku samozatrudnionych do 12 483 zł*)

  *Maksymalny limit wpłat do IKZE dla osób samozatrudnionych pod warunkiem złożenia oświadczenia do Funduszu o przysługującym limicie IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 2. Czy jest możliwe otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI przez osobę nie pracującą tj. bez udokumentowanych dochodów?

  Tak. Otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w takiej sytuacji jest możliwe, jednak należy pamiętać, że brak udokumentowanych zeznaniem podatkowym dochodów uniemożliwi odliczenie wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania.

 3. Czy PKO TFI weryfikuje przysługujące mi limity wpłat?

  PKO TFI kontroluje limity obowiązujące w danym roku, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie wpłat dokonanych ponad obowiązujące limity, do kolejnych składowych Pakietu Emerytalnego PKO TFI, a tym samym funkcjonowanie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w tak atrakcyjnej postaci.

 4. Jak dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPE do IKE oraz jakie mogą być ewentualne następstwa takiej operacji?

  Pracownik, który zakończył świadczenie pracy u pracodawcy prowadzącego PPE, którego ten pracownik jest uczestnikiem, może przenieść (poprzez wypłatę transferową) środki zgromadzone w PPE do IKE. Aby tego dokonać musi złożyć za pośrednictwem swojego byłego pracodawcy zlecenie wypłaty transferowej z PPE na IKE. Wskutek takiej operacji wszystkie środki pracownika zgromadzone na PPE zostaną przeniesione na IKE. Przy takiej operacji nie zostanie potrącony zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Nie zostaną też potrącone składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiące 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE. Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych były pracownik będący oszczędzającym na IKE uzyskuje dostęp do środków przeniesionych z PPE na IKE na zasadach określonych Ustawą IKE/IKZE. W przypadku wycofania (zwrotu) środków zgromadzonych na IKE (obejmujących środki przeniesione z PPE na IKE) przed uzyskaniem przez pracownika uprawnień do dokonania wypłaty z IKE, od wartości wycofywanych środków potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych oraz kwota stanowiąca zobowiązania pracownika w stosunku do ZUS, tzn. 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE.

 5. Jeżeli posiadam IKE prowadzone w innej instytucji finansowej i nie chce z niego rezygnować, czy mogę zakupić tylko IKZE+WPI?

  Tak. Klient może otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI składający się tylko z IKZE i WPI. W tym celu
  w trakcie otwierania Pakietu nie zaznaczamy opcji wyboru IKE.

 6. Czy jest ustalona górna granica wieku dla osoby przystępujacej do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Przepisy nie przewidują górnej granicy wieku dla osób chcących zawrzeć Umowę o IKE lub Umowę o IKZE. Dodatkowo, oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE lub IKZE, a to jest równoznaczne z niemożnością przystąpienia do Programu.

 7. Jak wygląda przepływ informacji pomiędzy Uczestnikiem Pakietu Emerytalnego PKO TFI
  a Urzędem Skarbowym?

  Aby dokonać odliczenia od dochodu Uczestnik w odpowiednich rubrykach deklaracji podatkowej wpisuje wartości wpłat jakich dokonał na IKZE. Urząd Skarbowy może poprosić Uczestnika o udokumentowanie tych wpłat. Dokumentem takim jest otrzymane z PKO TFI roczne zestawienie wpłat dokonanych przez Uczestnika. Dokonując zwrotu z IKZE, Uczestnik jest zobowiązany do wskazania w rocznym zeznaniu podatkowym, wysokości środków zwracanych z IKZE. Wartość ta stanowi przychód Uczestnika,. który podlega opodatkowaniu stawką podatku dochodowego właściwą dla Uczestnika. W przypadku gdy uczestnik dokonuje wypłaty z IKZE, TFI dokonuje potrącenie zryczałtowanego, 10%-owego podatku, zgodnie z zapisami art. 30 ust.1 pkt 14) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Właściwy dla Uczestnika Urząd Skarbowy jest każdorazowo informowany przez PKO TFI o dokonaniu wypłaty lub zwrotu z IKZE.

 8. Gdzie będę mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych w IKZE, IKE i WPI?

  Wartość środków zgromadzonych na rejestrach IKZE, IKE i WPI będzie można sprawdzać na bieżąco:
  a) W dowolnym Oddziale PKO Banku Polskiego S.A.,
  b) na infolinii PKO TFI pod numerem telefonu 0 801 32 32 80 po podaniu numeru rejestru oraz PIN,
  c) na stronie internetowej www.pkotfi.pl, jeżeli Uczestnik aktywował Usługę internetową (w tym przypadku niezbędna będzie aktywacja PIN do zleceń internetowych),
  d) za pośrednictwem iPKO - jeżeli Uczestnik ma dostęp do takiej usługi.

 9. W jakiej kategorii jednostek uczestnictwa prowadzone są rejestry w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Rejestr powiązany WPI w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI prowadzony jest w jednostkach kategorii A, natomiast rejestry IKE i IKZE w jednostkach kategorii E.
 10. Jakie poniosę koszty gdy zakupię Pakiet Emerytalny PKO TFI i po 1,5 roku z niego „zrezygnuję” (osiągając jednocześnie wiek emerytalny)?

  Pomijając opłatę za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w wysokości 200 zł, nie będą pobrane od Uczestnika opłaty manipulacyjne za wycofanie środków z Pakietu. Należy jednak pamiętać, że przy niespełnieniu warunków dotyczących dokonywania wpłat na IKE i IKZE pobrany zostanie podatek w wysokości określonej przepisami prawa.

 11. Ile lat należy oszczędzać, żeby dokonać Wypłaty z Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

 

 Zasady Programu

Dokumenty informacyjne

 Dokumenty prawne i finansowe

Fundusz dostępny w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI. W skład funduszu wchodzi 6 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowym klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze dopasowują politykę inwestycyjną wieku oszczędzającego. Pozwala to zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

W ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

Szczegóły dotyczące wpłat do Pakietu Emerytalnego

 • Minimalna, pierwsza wpłata 500 zł, każda następna: 100 zł
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE): 12 1030 1508 0000 0005 0619 6002

Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego "Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE)"

 

Szczegóły dotyczące wpłat do Pakietu Emerytalnego dla Uczestników PPE lub PPK*

 • Minimalna, pierwsza wpłata 50 zł, każda następna: 50 zł
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE lub PPK (Wariant I w ramach, którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy FIO): 32 1030 1508 0000 0005 0619 7000
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE lub PPK (Wariant II w ramach, którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO): 12 1030 1508 0000 0005 0619 6002

Zasady Programu Pakiet Emerytalny dla uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Planów Kapitałowych w Funduszach PKO

*Uwaga. Produkt dostępny dla Uczestników, którzy posiadają rejestry otwarte w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Planów Kapitałowych prowadzonych w funduszach PKO.