Powyższe obliczenia mają charakter szacunkowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia prezentowanych wyników. Kalkulator PPK Twoja dodatkowa emerytura przedstawia wyłącznie symulacje, a faktycznie osiągnięty wynik uzależniony jest m.in. od rzeczywistego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia, od wysokości pobranych opłat i należnych podatków. Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie 2,8% rocznie.

Drukuj