Program inwestycyjny Akcjomat IV to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej. Dzięki temu można uśrednić cenę zakupu jednostek uczestnictwa wybranych produktów inwestycyjnych. W ten sposób możesz uniknąć kupowania „na górce” i sprzedawania „w dołku”.

Jak działa WPI Akcjomat IV?

Środki przeznaczone na inwestycję w pierwszej kolejności są wpłacane do subfunduszu o niskim poziomie ryzyka PKO Obligacji Skarbowych (subfundusz źródłowy) wydzielonemu w ramach PKO Parasolowy - fio. Następnie środki są systematycznie przekazywane do jednego, wybranego z czterech wybranych subfunduszy (subfundusz docelowy) wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio poprzez 18 cyklicznych przeniesień, wskutek których 100% środków znajdzie się w subfunduszu docelowym. Dzieje się to zupełnie automatycznie, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala ograniczyć wpływ emocji na ostateczny wynik inwestycji.

Korzyści:

  • stopniowo i bez emocji rozpoczynasz inwestycję w bardziej zyskowne produkty inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka
  • ograniczasz ryzyko związane z rozpoczęciem inwestycji w niewłaściwym momencie
  • zyskujesz szansę na zbudowanie dobrze zdywersyfikowanej inwestycji z korzystną relacją potencjalnego zysku do ryzyka
  • możesz przystąpić do więcej niż jednego Programu i wpłacać nieograniczoną ilość środków

Subfundusze dostępne w ramach Akcjomat IV

  szafir 90px.jpg rubin 90px.jpg szmaragd 90px.jpg diament 90px.jpg
 Subfundusz
PKO 
Szafirowy
 Subfundusz
PKO 
Rubinowy

 Subfundusz
PKO Szmaragdowy

Subfundusz
PKO
Diamentowy 
instrumenty udziałowe 10-30%25-45% 45-65% 65-85% 
instrumenty
alternatywne 
 0-5% 0-10%0-10% 0-15% 
 instrumenty 
dłużne
65-90%45-70%  25-50%0-25% 
Ogólny wskaźnik ryzyka2334
Rekomendowany minimalny okres inwestycji3 lata3 lata4 lata4-5 lat
 WięcejWięcejWięcejWięcej

Powyższe informacje, w tym ogólny wskaźnik ryzyka odpowiadają informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień ich prezentacji. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze:

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Minimalna wpłata
Opłaty
Okres umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Informacje dodatkowe
Dysponowanie środkami