Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – dalej „SFDR”).

Inwestycje w zrównoważony rozwój

Strategia dotycząca wprowadzenia do działalności PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mając świadomość zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami klimatu i środowiska, PKO TFI wraz z pozostałymi podmiotami Grupy PKO Banku Polskiego podejmuje działania nakierowane na rozwój gospodarki przez finansowanie inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych oraz energooszczędne przedsięwzięcia. Wpływamy na postawy klientów, uczestnicząc w finansowaniu projektów proekologicznych, w tym wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych, proekologicznych technologii. Ponadto w ocenie PKO TFI szczególnie istotne w prowadzeniu działalności na rynku finansowym jest przestrzeganie zasady ostrożności w aspekcie społecznym.

Na bieżąco śledzimy publikowane informacje o postępujących zmianach klimatycznych wywołanych działalnością człowieka. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Jako największe detaliczne towarzystwo funduszy inwestycyjne w Polsce razem z PKO Bankiem Polskim chcemy wyznaczać trendy nie tylko w zakresie innowacyjnych produktów inwestycyjnych, ale również brać odpowiedzialność za wpływ swoich działań biznesowych, a w szczególności w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych na kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

Sukcesywnie wprowadzamy do naszej oferty produkty inwestycyjne uwzględniające aspekty społeczne i środowiskowe. W szczególności PKO TFI uruchomiło subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, którego aktywa są inwestowane w podmioty działające proekologicznie i mające pozytywny wpływ na społeczeństwo. Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa tego subfunduszu miała miejsce 23 października 2019 roku.

Jednocześnie w 2021 roku utworzyliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej - fizan, który w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych, inwestuje w infrastrukturę „zielonej energii”, w szczególności w farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne. Niezależnie, fundusz PKO VC – fizan wspiera społecznie odpowiedzialną pomysłowość, innowacyjność i rozwój polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność i potrzebują środków na finansowanie inwestycji i nowych miejsc pracy.

Wszystkie te działania, wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju wyznaczoną i wspieraną przez rekomendacje, przepisy prawa i kierunkowe inicjatywy podejmowane w ramach Unii Europejskiej, a także w Polsce, w szczególności ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością
Ryzyko związane ze zrównoważoną działalnością
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju
Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju
Drukuj