2013-05-13

Po weryfikacji ratingu dla PKO Skarbowego - fio, Analizy Online utrzymały swoją ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

W uzasadnieniu oceny Analizy Online podkreśliły, fakt, że w ciągu zaledwie dwóch lat -  czyli po przejęciu zarządzania przez PKO TFI - fundusz PKO Skarbowy – fio przeistoczył się pod względem zgromadzonych aktywów w rynkowego giganta. Od 2010 roku do końca marca 2013 roku ich poziom, ze względu na wysoki napływ środków, uległ podwojeniu, osiągając wartość 1,7 mld zł. Co najważniejsze, nie spowodowało to spadku uzyskiwanych stóp zwrotu, co często ma miejsce w przypadku tak dynamicznego wzrostu środków. Analizy Online podkreślają, że osiągane wyniki są lepsze, nie tylko od średniej w grupie, ale również od benchmarku, którym jest indeks oparty na stawce WIBID6M.

- Zarządzając funduszem PKO Skarbowy - fio staramy się aktywnie pozycjonować portfel na krzywej dochodowości, w ramach założonych  limitów ryzyka. Skala zgromadzonych aktywów wyklucza pasywne podejście do zarządzania dlatego poszukujemy okazji inwestycyjnych na rynku derywatów oraz rynkach zagranicznych. Dzięki temu poza perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu, portfel charakteryzuje się wysokim poziomem płynności i bezpieczeństwa – mówi Artur Trela, Zarządzający portfelami dłużnymi
w PKO TFI.

Za mocną stronę funduszu PKO Skarbowego - fio uznano dobrze skonstruowany portfel korporacyjny, co w obecnym środowisku niskich stóp procentowych, jest jego istotną przewagą konkurencyjną.

- W części nieskarbowej znajdują się emitenci o stabilnym standingu finansowym, głównie z sektora bankowego. Koncentrujemy się na instrumentach o krótkim terminie zapadalności, po to aby minimalizować ryzyko kredytowe i płynności – kontynuuje Artur Trela.

Przy analizie kredytowej obligacji spółek, które brane są pod uwagę jako składowa część portfela, kluczowa jest ocena ich standingu finansowego. Tzw. credit scoring jest przeprowadzany przez Departament Ryzyka PKO TFI, całkowicie niezależny od pionu inwestycyjnego, co zostało uznane przez firmę badawczą za właściwe podejście. Portfel korporacyjny jest ważny dla wyników funduszu przede wszystkim dlatego, że charakteryzuje się zadowalająca  rentownością.

Na dzień 30.04.2013 roku fundusz PKO Skarbowy zarządzał aktywami o wartości prawie 2 mld zł.