Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE)

Twój plan na spokojną emeryturę!

 • WYJĄTKOWY PROGRAM 3 W 1!

  Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) to kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany specjalnie z myślą o zabezpieczeniu Twojej przyszłości.

  Dzięki połączeniu mechanizmów oszczędnościowych oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego (IKZE oraz IKE) i profesjonalnej strategii inwestycyjnej możesz cieszyć się ulgą podatkową w każdym roku oraz korzyściami podatkowymi po zakończeniu oszczędzania w chwili przejścia na emeryturę.

 • CO ZYSKUJESZ PRZYSTĘPUJĄC DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI

   

  • w każdym roku kalendarzowym możesz skorzystać
   z ulgi w podatku dochodowym.
  • skład portfela inwestycyjnego automatycznie
   dopasowuje się
   do Twojego wieku,
   z upływem lat
   zwiększając
   udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.

  • nie musisz
   zastanawiać się
   nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej
   dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.
  • pierwsza wpłata to minimum 500 zł a każda kolejna to 100 zł. Ty decydujesz jaką kwotę wpłacasz
   i kiedy.
  • po osiągnięciu
   wieku emerytalnego,
   przy wypłacie zgromadzonych środków, podatek
   od dochodów kapitałowych wyniesie maksymalnie
   10% (dot.
   wypłaty z IKZE).
  • unikniesz 19% podatku
   od zysków kapitałowych.

   

 • JAK DZIAŁA PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE)?

  W Pakiecie Emerytalnym PKO TFI Twoje oszczędności automatycznie lokowane są w poszczególnych produktach oszczędnościowych. Najpierw środki trafiają na IKZE, następnie na IKE. Po wyczerpaniu limitów
  wpłat na dany rok, nadwyżki nasi eksperci inwestują w ramach dodatkowego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego.


  Istnieje możliwość otwarcia Pakietu Emerytalnego. PKO TFI składającego się tylko z IKZE i WPI (Wyspecjalizowany program Inwestycyjny) lub IKE i WPI. Wówczas po przekroczeniu limitu wpłat
  w IKZE lub IKE, środki przekazywane są na rachunek WPI.
 • GDZIE SĄ INWESTOWANE ŚRODKI WPŁACANE DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI?

  Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI inwestowane są w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Nazwy subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które ułatwiają inwestorowi wybór właściwego rozwiązania emerytalnego, natomiast strategie inwestycyjne subfunduszy zdejmują z inwestora ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie dostosowując skład portfela. W miarę zbliżania się daty zakończenia inwestycji, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zainwestowanego kapitału oraz wypracowanych wyników inwestycyjnych.

   

  Zaangażowanie subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio w akcje

   

 • CO TO JEST IKZE I IKE? Z JAKICH ULG I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ INWESTUJĄC W RAMACH PAKIETU?

   

   IKZE
  (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
  IKE
  (Indywidualne Konto Emerytalne)
  Roczny limit wpłat w 2017 r.5 115,60 zł12 789,00 zł
  Korzyści podatkowe
  na koniec oszczędzania
  Wypłata z IKZE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych, ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 18% lub 32%. Z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie 10% ryczałtowy podatekWypłata z IKE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych

  Korzyści podatkowe
  w trakcie oszczędzania

  Co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2017 może być niższy nawet o 1 637 zł*Korzyści podatkowe uzyskiwane na końcu oszczędzania
  Zwolnienie
  z podatku od spadków
  i darowizn
  W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków
  i darowizn
   W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn
  Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkoweW wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowychW wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty
  Wcześniejszy zwrot środkówMożliwy całkowity zwrotMożliwy częściowy lub całkowity zwrot

   

 • JAK PRZYSTĄPIĆ DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI (IKZE+IKE)?

  • 200 zł za otwarcie Pakietu Emerytalnego
   (Przy czym wpłata wliczona jest w limit wpłat na dany rok. Oznacza to że wpłacając np. do IKZE pełną wartość wynikającą z limitu tj. 5 115,60 zł na IKZE trafi kwota 4 915,60 zł, przy czym w kolejnym roku od dochodu wolno odliczyć całą wpłacaną kwotę czyli 5 115,60 zł.)

  • 0% opłat manipulacyjnych przy nabyciu jednostek uczestnictwa

  • 0% opłat manipulacyjnych przy transferze IKE oraz IKZE do Pakietu Emerytalnego PKO TFI 

  Zainwestuj online 

   

  lub odwiedź jeden z ponad 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego.

   

 • NOTA PRAWNA

  Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów jest dostępna pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz KIID funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności.Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

  Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, w tym zasady pobierania opłat manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego („Zasady”) dostępne w miejscach podanych wyżej. PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
  Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

  *Kwota 1 637 zł stanowi szacunkowe wyliczenie korzyści podatkowej przy stopie podatkowej 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2017 r. Wyliczenia własne PKO TFI SA.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wynoszą aktualne limity wpłat na IKE i IKZE?

  Limit wpłat na IKE w 2017 r. wynosi 12 789,00 zł
  Limit wpłat na IKZE w 2017 r. wynosi 5 115,60 zł

 2. Czy jest możliwe otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI przez osobę nie pracującą tj. bez udokumentowanych dochodów?

  Tak. Otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w takiej sytuacji jest możliwe, jednak należy pamiętać, że brak udokumentowanych zeznaniem podatkowym dochodów uniemożliwi odliczenie wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania.

 3. Czy PKO TFI weryfikuje przysługujące mi limity wpłat?

  PKO TFI kontroluje limity obowiązujące w danym roku, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie wpłat dokonanych ponad obowiązujące limity, do kolejnych składowych Pakietu Emerytalnego PKO TFI, a tym samym funkcjonowanie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w tak atrakcyjnej postaci.

 4. Jak dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPE do IKE oraz jakie mogą być ewentualne następstwa takiej operacji?

  Pracownik, który zakończył świadczenie pracy u pracodawcy prowadzącego PPE, którego ten pracownik jest uczestnikiem, może przenieść (poprzez wypłatę transferową) środki zgromadzone w PPE do IKE. Aby tego dokonać musi złożyć za pośrednictwem swojego byłego pracodawcy zlecenie wypłaty transferowej z PPE na IKE. Wskutek takiej operacji wszystkie środki pracownika zgromadzone na PPE zostaną przeniesione na IKE. Przy takiej operacji nie zostanie potrącony zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Nie zostaną też potrącone składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiące 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE. Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych były pracownik będący oszczędzającym na IKE uzyskuje dostęp do środków przeniesionych z PPE na IKE na zasadach określonych Ustawą IKE/IKZE. W przypadku wycofania (zwrotu) środków zgromadzonych na IKE (obejmujących środki przeniesione z PPE na IKE) przed uzyskaniem przez pracownika uprawnień do dokonania wypłaty z IKE, od wartości wycofywanych środków potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych oraz kwota stanowiąca zobowiązania pracownika w stosunku do ZUS, tzn. 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE.

 5. Jeżeli posiadam IKE prowadzone w innej instytucji finansowej i nie chce z niego rezygnować, czy może zakupić tylko IKZE+WPI?

  Tak. Klient może otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI składający się tylko z IKZE i WPI. W tym celu
  w trakcie otwierania Pakietu nie zaznaczamy opcji wyboru IKE.

 6. Czy jest ustalona górna granica wieku dla osoby przystępujacej do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Przepisy nie przewidują górnej granicy wieku dla osób chcących zawrzeć Umowę o IKE lub Umowę o IKZE. Dodatkowo, oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE lub IKZE, a to jest równoznaczne z niemożnością przystąpienia do Programu.

 7. Jak wygląda przepływ informacji pomiędzy Uczestnikiem Pakietu Emerytalnego PKO TFI
  a Urzędem Skarbowym?


  Aby dokonać odliczenia od dochodu Uczestnik w odpowiednich rubrykach deklaracji podatkowej wpisuje wartości wpłat jakich dokonał na IKZE. Urząd Skarbowy może poprosić Uczestnika o udokumentowanie tych wpłat. Dokumentem takim jest otrzymane z PKO TFI roczne zestawienie wpłat dokonanych przez Uczestnika. Dokonując zwrotu z IKZE, Uczestnik jest zobowiązany do wskazania w rocznym zeznaniu podatkowym, wysokości środków zwracanych z IKZE. Wartość ta stanowi przychód Uczestnika,. który podlega opodatkowaniu stawką podatku dochodowego właściwą dla Uczestnika. W przypadku gdy uczestnik dokonuje wypłaty z IKZE, TFI dokonuje potrącenie zryczałtowanego, 10%-owego podatku, zgodnie z zapisami art. 30 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Właściwy dla Uczestnika Urząd Skarbowy jest każdorazowo informowany przez PKO TFI o dokonaniu wypłaty lub zwrotu z IKZE.

 8. Gdzie będę mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych w IKZE, IKE i WPI?

  Wartość środków zgromadzonych na rejestrach IKZE, IKE i WPI będzie można sprawdzać na bieżąco:
  a) W dowolnym Oddziale PKO Banku Polskiego S. A.,
  b) na infolinii PKO TFI pod numerem telefonu 0801 32 32 80 po podaniu numeru rejestru oraz PIN,
  c) na stronie internetowej www.pkotfi.pl, jeżeli Uczestnik aktywował Usługę internetową (w tym przypadku niezbędna będzie aktywacja PIN do zleceń internetowych),
  d) za pośrednictwem iPKO - jeżeli Uczestnik ma dostęp do takiej usługi.

 9. W jakiej kategorii jednostek uczestnictwa prowadzone są rejestry w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Rejestr powiązany WPI w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI prowadzony jest w jednostkach kategorii A, natomiast rejestry IKE i IKZE w jednostkach kategorii E.
 10. Jakie poniosę koszty gdy zakupię Pakiet Emerytalny PKO TFI i po 1,5 roku z niego „zrezygnuje” (osiągając jednocześnie wiek emerytalny)?

  Pomijając opłatę za otwarcie Pakietu Emerytalnego PK OTFI w wysokości 200 zł, nie będą pobrane od Uczestnika opłaty manipulacyjne za wycofanie środków z Pakietu. Należy jednak pamiętać, że przy niespełnieniu warunków dotyczących dokonywania wpłat na IKE i IKZE pobrany zostanie podatek w wysokości określonej przepisami prawa.

 11. Ile lat należy oszczędzać żeby dokonać Wypłaty z Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.