Zakup funduszy bez opłat!

Do 31 grudnia 2024 r. włącznie można kupować bez opłat manipulacyjnych:

  • jednostki uczestnictwa kategorii A i A1 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy  – funduszu inwestycyjnego otwartego,
  • jednostki uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
  • jednostki uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol Biznes - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

przez serwis transakcyjny Towarzystwa: www.i-fundusze.pl

Zwolnienie z pobierania opłat dotyczy również zniesienia opłaty za otwarcie rejestru IKE lub IKZE w produkcie Pakiet Emerytalny PKO TFI oraz opłaty za 3 i kolejne zlecenia zmiany podziału środków złożone w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI.

Co zrobić, żeby nie płacić za zakup jednostek uczestnictwa funduszy?

Otwórz kolejny rejestr za pośrednictwem www.i-fundusze.pl i dokonaj wpłaty.

Jeśli masz już otwarty rejestr np. w subfunduszu PKO Parasolowy - fio, na który chcesz wpłacić środki, w zakładce „Szczegóły” sprawdź, czy rejestr został otwarty przez serwis internetowy Towarzystwa (Dystrybutor: POK Internetowy PKO TFI). Jeśli tak skorzystaj z opcji dokup.

Zwolenie z pobierania opłat dotyczy również zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie PKO Parasolowy - fio, zleceń konwersji do subfunduszy w PKO Parasolowy - fio złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa www.i-fundusze.pl.

Zwolenie z opłat dotyczy również wybranych zleceń składanych za pośrednictwem POK Towarzystwa. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.

Regulamin zwolnienia z pobierania wybranych opłat manipulacyjnych w ramach Dystrybucji własnej.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Pełna treść noty prawnej