Promocja w serwisie internetowym Towarzystwa

Do 31 grudnia 2022 r. włącznie można kupować bez opłat manipulacyjnych:

  • jednostki uczestnictwa kategorii A i A1 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego,
  • jednostki uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,
  • jednostki uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol Biznes - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

przez serwis transakcyjny Towarzystwa: www.i-fundusze.pl

Promocja dotyczy również zniesienia opłaty za otwarcie rejestru IKE lub IKZE w produkcie Pakiet Emerytalny PKO TFI.

Jak skorzystać z Promocji?

Otwórz rejestr za pośrednictwem www.i-fundusze.pl i dokonaj wpłaty.

Jeśli masz już otwarty rejestr w subfunduszu PKO Parasolowy - fio, na który chcesz wpłacić środki,
w zakładce „Szczegóły” sprawdź, czy rejestr został otwarty przez serwis internetowy Towarzystwa (Dystrybutor: POK Internetowy PKO TFI). Jeśli tak skorzystaj z opcji dokup.

Promocja dotyczy również zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie PKO Parasolowy - fio, zleceń konwersji do subfunduszy w PKO Parasolowy - fio złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa www.i-fundusze.pl.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie Promocji

Regulamin Promocji

 

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Pełna treść noty prawnej