Promocja w serwisie internetowym Towarzystwa

Do 31 marca 2021 roku można kupować jednostki uczestnictwa kategorii A i A1 subfunduszy
PKO Parasolowy – fio oraz jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio bez opłat manipulacyjnych w ramach rejestrów otwartych za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa pod adresem
: https://i-fundusze.pl/ Promocja dotyczy również zniesienia opłaty za otwarcie rejestrów w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE).

Jak skorzystać z Promocji?

Otwórz rejestr za pośrednictwem https://i-fundusze.pl/ i dokonaj wpłaty.

Jeśli masz już otwarty rejestr w subfunduszu PKO Parasolowy - fio, na który chcesz wpłacić środki,
w zakładce „Szczegóły” sprawdź, czy rejestr został otwarty przez serwis internetowy Towarzystwa (Dystrybutor: POK Internetowy PKO TFI). Jeśli tak skorzystaj z opcji dokup.

Promocja dotyczy również zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie PKO Parasolowy - fio, zleceń konwersji do subfunduszy w PKO Parasolowy - fio złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie Promocji

Regulamin Promocji

 

 

 

 

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku z inwestycji. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Pełna treść noty prawnej