PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 648; dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z Ustawą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( „Fundusze PKO”) zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji rachunków posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw oraz przekazywania informacji do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika lub Inwestora (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza.

Na podstawie przepisów Ustawy, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane jest w szczególności do weryfikacji rezydencji podatkowej Inwestorów i Uczestników, którzy:

  1. od dnia 1 maja 2017 r. nabywają lub
  2. do 30 kwietnia 2017 r. nabyli

jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne Funduszy PKO objęte obowiązkiem identyfikacji przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Ustawą.

Złożenie oświadczenia przez Inwestorów wymienionych w pkt 1 powyżej, od dnia 1 maja 2017 r. stanowi element procedur sprzedażowych i jest warunkiem koniecznym do otwarcia rejestru - nabycia jednostek uczestnictwa/złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne.

Uczestnicy Funduszy PKO mają obowiązek aktualizacji złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zmiany stanu faktycznego.

W przypadku Uczestników wymienionych w pkt 2 powyżej, na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Uczestników na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do Uczestnika z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje uznanie rachunku finansowego za rachunek podlegający raportowaniu.

Niezależnie od powyższego, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do Uczestników Funduszy PKO o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

Wskazanie przez Uczestnika lub Inwestora rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika lub Inwestora (za pośrednictwem za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rejestru, wartość umorzeń jednostek lub certyfikatów w funduszach inwestycyjnych oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

Oświadczenie o rezydencji podatkowej Klienta indywidualnego dla celów CRS (pobierz)

CRS - INFORMACJA DLA KLIENTÓW Z OKRESU PRZEJSCIOWEGO – OD 1.01.2016 R. DO 30.04.2017 R.
CRS - INFORMACJA DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO
CRS - INFORMACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
Drukuj