English version

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym PKO TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

PKO TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI SA są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Istnieją opłaty manipulacyjne, które obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat.

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez Fundusze wyceny ich aktywów.

PKO TFI S.A. dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć nadmierne ryzyka związane z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Tym niemniej inwestując w Subfundusze/Fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszy towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które Uczestnik Funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja Funduszu (Subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, walutowe, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Dodatkowo, firmy i emitenci, których odpowiednio akcje i/lub obligacje są kupowane do portfela, mogą ponosić negatywne konsekwencje z tytułu działalności niezgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na wartość emitowanych przez nich akcji i/lub obligacji. Na podwyższenie zmienności cen klas aktywów i stóp zwrotu z zarządzanych Subfunduszy/Funduszy mogą mieć też wpływ działania wojenne prowadzone w Ukrainie, możliwe akty terrorystyczne związane z tym konfliktem oraz zdarzenia pandemiczne.

Ponadto dla konkretnych Subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych Subfunduszy.

Z tego powodu, aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Funduszy, należy uważnie zapoznać się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospektach informacyjnych lub Dokumentach zawierających kluczowej informacje (KID).

W szczególności zalecane jest zapoznanie się z ogólnym wskaźnikiem ryzyka (w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 najwyższe). Wskaźnik ten stanowi wskazówkę, co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami oraz pokazuje jakie jest prawdopodobieństwo straty zainwestowanych pieniędzy z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie będzie możliwości wypłacenia zainwestowanych środków. Uwzględnia on kilka rodzajów ryzyka. Jego obliczenie bazuje na 5-letniej historii. Zaleca się, aby zakładany okres inwestycji nie był krótszy niż zalecany okres utrzymywania. Razem z ogólnym wskaźnikiem ryzyka rekomendowane jest zapoznanie się ze scenariuszami wyników Subfunduszu/Funduszu. Ogólny wskaźnik ryzyka, scenariusze wyników oraz zalecany okres utrzymywania są zawarte w dokumencie KID.

Inwestycja w fundusze wiąże się z nabyciem jednostek uczestnictwa. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospektach informacyjnych dostępnych pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne oraz w KID dostępnych pod linkiem: www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid, a także w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji. Zarówno prospekty informacyjne, KID, prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, jak i warunki emisji dostępne są wyłącznie w języku polskim. Prospekty informacyjne oraz KID są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w siedzibie PKO TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii 0 801 32 32 80. Na stronie internetowej www.pkotfi.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszy. Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach prospektów informacyjnych w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w języku polskim.

Produkt jest adresowany do osób akceptujących niskie, średnie lub wysokie ryzyko inwestycyjne. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać zmienności. Możliwe do uzyskania wyniki zamieszczone są w dokumentach KID w sekcji: Jakie są ryzyka i możliwe korzyści. Fundusze/Subfundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów Funduszu/Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

W zależności od przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, Fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.

 

 

 

 

 

Drukuj