Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym PKO TFI SA mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

PKO TFI SA dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI SA są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Istnieją opłaty manipulacyjne, które obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat.

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w siedzibie PKO TFI SA lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii 0 801 32 32 80. Na stronie internetowej www.pkotfi.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię

zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.

Niektóre informacje zawarte w dokumentach funduszy/subfunduszy związane z ich Benchmarkiem pochodzą lub zostały opracowane na bazie danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w tych dokumentach oraz treści znajdującej się na witrynie internetowej www.pkotfi.pl. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI.

PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treściach zamieszczonych w niniejszym serwisie powstałe z powodów technicznych, w szczególności w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji, w tym w treści dokumentów funduszy, a także w notowaniach jednostek uczestnictwa.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się odpowiednio z treścią prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, warunkami emisji oraz statutem odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI są dostępne tutaj oraz u Dystrybutorów.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.pkotfi.pl przysługują PKO TFI SA.

Organem sprawującym nadzór nad PKO TFI SA oraz funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych. NIP 526-17-88-449.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Drukuj