PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez blisko 2 miliony Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 60 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych.

Siedziba PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
Tel. +48 22 358 56 56 

PKO TFI jest Członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl).

IZFiA

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384. Kapitał zakładowy 18.460.400 złotych w pełni wpłacony. NIP 526-17-88-449.

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Szczegółowe informacje dotyczące PKO TFI
Drukuj