Informacja dla uczestników, którzy mają zablokowany dostęp do
rejestrów w związku z oświadczeniem FATCA

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe, nałożony został obowiązek ustalenia czy dany Klient posiada status podatnika USA.

Do tego celu, koniecznie było pozyskanie od Państwa oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „Oświadczenia o statusie FATCA”) w terminie do 30 listopada 2016 roku.

W związku z tym, klientom od których nie otrzymaliśmy wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, zmuszeni byliśmy zablokować dostęp do środków zgromadzonych na rejestrach w PKO TFI.

W celu odblokowania dostępu prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o statusie FATCA.

Oświadczenie o statusie FATCA [pobierz]

Złożenie Oświadczenia o statusie FATCA możliwe jest za pośrednictwem:

  • infolinii pod numerem 801 32 32 80* lub +48 22 358 56 56* (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych), pod warunkiem posiadania aktywnej usługi składania zleceń przez telefon,
  • serwisu internetowego dostępnego na stronie www.pkotfi.pl (zakładka Ustawienia/Dane osobowe) pod warunkiem posiadania aktywnej usługi składania zleceń przez internet,
  • najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.[zobacz listę POK],
  • poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa.

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 801 32 32 80* lub +48 22 358 56 56* od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00.

 

*Opłata zgodnie ze stawką operatora.

INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI PKO TFI S.A. z FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostały zarejestrowane na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Model: IGA 1A

Status FATCA PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number
REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFIWPIM0Q.00001.ME.616
SPONSORING ENTITYFL647Z.00000.SP.616

 

FunduszNumer GIIN (Global Intermediary Identification Number)
MERKURY - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznychFL647Z.00001.SF.616
PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00003.SF.616

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

FL647Z.00005.SF.616
PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwartyFL647Z.00008.SF.616
NEPTUN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznychFL647Z.00009.SF.616
PKO Europa Wschód-Zachód -fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00010.SF.616
PKO Globalnej Makroekonomii - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00011.SF.616
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00012.SF.616
PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00013.SF.616
PKO Multi Strategia - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00014.SF.616
PKO Nieruchomości Komercyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznychFL647Z.00015.SF.616
PKO Strategii Dłużnych - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00016.SF.616
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód - fundusz inwestycyjny zamkniętyFL647Z.00017.SF.616
PKO Portfele Inwestycyjne - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

FL647Z.00019.SF.616

PKO VC - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych 

FL647Z.00020.SF.616

ALFA - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

FL647Z.00025.SF.616

GAMMA Parasol Biznes - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

FL647Z.00023.SF.616

Merkury - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych

FL647Z.00001.SF.616

PKO Emerytura - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

FL647Z.00029.SF.616

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

FL647Z.00031.SF.616

Fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do czasu nadania im indywidualnych numerów GIIN posługiwały się numerem GIIN PKO TFI S.A. jako Sponsoring Entity.

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z Departamentem PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., z którym Państwo współpracują.

Informacja dla klientów  - Obowiązki podatkowe związane
z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) („Ustawa”).

Zgodnie z Ustawą PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( „Fundusze PKO”) zobowiązane są do wdrożenia procedur identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych poprzez identyfikację Inwestorów i Uczestników Funduszy PKO pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z procedurami sprawdzającymi zawartymi w umowie zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w z dnia 7 października 2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1647) („Umowa”) oraz przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych do ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego, w celu dalszego ich przekazania przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie przepisów Ustawy, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane jest w szczególności do pozyskania od Inwestorów i Uczestników, którzy:

  1. od dnia 1 grudnia 2015 roku nabywają lub
  2. w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 roku nabyli

jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne  Funduszy PKO objęte obowiązkiem identyfikacji przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Umową, oświadczeń o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uczestnicy Funduszy PKO mają obowiązek aktualizacji złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia.

W przypadku Uczestników będących Uczestnikami Funduszy PKO na dzień 30 czerwca 2014 r., którzy otrzymają z PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A stosowną korespondencję, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będzie realizowało procedurę weryfikacji poprzez wystąpienie z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów, jakie powinny zostać dostarczone w celu wyjaśnienia ich statusu podatkowego.

Złożenie oświadczenia przez Inwestorów wymienionych w pkt 1 powyżej, od dnia 1 grudnia 2015 r. stanowi element procedur sprzedażowych i jest warunkiem koniecznym do otwarcia rejestru - nabycia jednostek uczestnictwa/złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne.

W przypadku Uczestników wymienionych w pkt 2 powyżej, formularz oświadczenia będzie przekazywany Uczestnikom w celu jego podpisania i zwrotnego odesłania lub złożenia u Dystrybutora, a jego nieotrzymanie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od Uczestnika przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, będzie wiązało się z obowiązkiem PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonania blokady rejestru/ewidencji uczestników (tj. czasowego uniemożliwienia dysponowania nabytymi jednostkami uczestnictwa/certyfikatami inwestycyjnymi).

Weryfikacja oświadczenia FATCA to obowiązek PKO TFI

Niezależnie od powyższego, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do Uczestników Funduszy PKO o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

Uczestnicy, którzy zostaną zidentyfikowani jako podatnicy Stanów Zjednoczonych Ameryki (na podstawie złożonego oświadczenia lub w wyniku weryfikacji innych danych Uczestnika) podlegać będą obowiązkom sprawozdawczym. W tym zakresie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusze PKO zobowiązane będą do przekazania danych Uczestnika (imię i nazwisko, adres oraz amerykański NIP, a w przypadku braku amerykańskiego numeru NIP data urodzenia), informacji o wartości Rejestru Uczestnika/ewidencji oraz o dokonywanych umorzeniach/wykupach i innych wypłatach do ministra właściwego ds. finansów publicznych lub organu upoważnionego, w celu dalszego ich przekazania przez wyżej wymienione organy do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj