PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa zgodnie z Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

W wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji rynkowych, przy udziale grupy profesorów – autorytetów rynku i etyki biznesu, został wypracowany Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Stanowi on zbiór 16 zasad uniwersalnych dla podmiotów rynku finansowego, określających podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, w szczególności w kontaktach z klientami jednocześnie pozostawiając ich organizacjom branżowym swobodę kształtowania szczegółowych zasad, specyficznych dla poszczególnych branż i sektorów rynku.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego - plik do pobrania

 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Mając na względzie obowiązek działania ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz dążąc do stosowania najwyższych zasad etycznego postępowania, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przyjęło i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych (Kodeks). Kodeks został przyjęty przez podmioty skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i określa zasady postępowania inwestorów instytucjonalnych, w szczególności w:

  • relacjach z emitentami instrumentów finansowych
  • przypadkach transakcji niestandardowych
  • relacjach z klientami

INFORMACJA O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACUJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

W dniu 24.12. 2014 r. Zarząd i Rada Nadzorcza PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”) przyjęły do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady”), w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków tych organów. W dniu 28.04.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TFI przyjęło do stosowania Zasady w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady zostały przyjęte do stosowania przez TFI z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru i specyfiki działalności TFI oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych, a także z następującym odstępstwem. Uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali działalności TFI, jak również biorąc pod uwagę brak akcjonariuszy mniejszościowych, nie będą stosowane § 22 ust. 1 i 2 Zasad, w zakresie dotyczącym powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W dniu 05.10.2016 r. powołano do Rady Nadzorczej TFI dwóch niezależnych członków, w związku z powyższym od tego dnia TFI stosuje Zasady w pełnym zakresie, tj. bez odstępstwa od § 22 ust. 1 i 2 Zasad.

Zasady opublikowane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad w 2015 r.

W dniu 04.07.2016 r. Rada Nadzorcza TFI podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez TFI Zasad. Rada Nadzorcza TFI oceniła, że według stanu na dzień 31.12.2015 r., przyjęte przez TFI Zasady, są stosowane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki TFI, z zastrzeżeniem zidentyfikowanych uchybień nie wpływających istotnie na stosowanie przez TFI Zasad, które to uchybienia zostały usunięte przed dniem podjęcia w/w uchwały.

Usunięcie uchybień polegało na udokumentowaniu w ramach jednego dokumentu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem obejmującej zarządzane fundusze i samo TFI, zgodnie z § 52 ust. 1 Zasad oraz uzgadnianiu przez Rade Nadzorczą w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, proponowanego planu przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, począwszy od czynności rewizji dotyczących sprawozdań półrocznych i rocznych funduszy i TFI za rok 2016.

Ocena stosowania Zasad w 2016 r.

W dniu 12 maja 2017 r. Rada Nadzorcza TFI podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez TFI. Rada Nadzorcza TFI, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad w Spółce oraz po zapoznaniu się z „Raportem
z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez PKO TFI S.A. w 2016 r.”, przyjętym przez Zarząd Spółki
w dniu 28 kwietnia 2017 r., oceniła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. TFI przestrzega Zasad
w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki, z zastrzeżeniem drobnych uchybień, które zostały usunięte przed dniem 31 grudnia 2016 r., nie wpływających istotnie na ogólną ocenę stosowania przez TFI Zasad.

Usunięcie uchybień polegało na dokonaniu wyboru ze składu Rady Nadzorczej w dniu 4 lipca 2016r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu w dniu 5 października 2016r. do składu Rady Nadzorczej TFI dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Ocena stosowania Zasad w 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka przestrzega Zasad ładu korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad w 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka przestrzega Zasad ładu korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad w 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka przestrzega Zasad ładu korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. 

Ocena stosowania Zasad w 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka przestrzega Zasad ładu korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad w 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka przestrzega Zasad Ładu Korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki, z wyłączeniem niepełnej zgodności poniżej wskazanych zasad:

- § 21 ust 2 w zakresie, w jakim nie wyłoniono w Spółce funkcji przewodniczącego organu nadzorczego, przy czym niepełna zgodność wynika z literalnego odczytu zasady i nie generuje ryzyka dla funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki, ponieważ w składzie Rady Nadzorczej Spółki została wyłoniona funkcja Wiceprzewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego w czasie, w którym nie została wyłoniona funkcja przewodniczącego;

- § 46 ust. 2 oraz § 47 ust. 1 – 2 w zakresie, w jakim formalnie nie wyodrębniono oddzielnej jednostki/osoby odpowiedzialnej za realizację procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („AML”). W związku z powyższym, Spółka podjęła stosowane działania zmierzające do usunięcia zidentyfikowanej niezgodności polegające w szczególności na rozdzieleniu odpowiedzialności w zakresie realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa regulujących proces AML, tj. rozdzieleniu zadań o charakterze operacyjnym od zadań kontrolnych, poprzez formalne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki jednostki realizującej zadania operacyjne w zakresie AML.

Ocena stosowania Zasad w 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka przestrzega Zasad Ładu Korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ocena stosowania Zasad w 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ocenia, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Spółka przestrzega Zasad Ładu Korporacyjnego w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Ponadto w plikach do pobrania znajdują się:

  • Polityka Zaangażowania
  • Sposoby głosowania na WZ
  • Zasady najlepszego wykonania zleceń funduszy
  • Podstawowe zasady postępowania - Konflikt Interesów
  • Procedura wykonywania praw korporacyjnych
  • Procedura ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w PKO TFI (wyciąg)

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj