WYJĄTKOWY PROGRAM 3 W 1!

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) to kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany specjalnie z myślą o zabezpieczeniu Twojej przyszłości.

Dzięki połączeniu mechanizmów oszczędnościowych oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego (IKZE oraz IKE) i profesjonalnej strategii inwestycyjnej możesz cieszyć się ulgą podatkową w każdym roku oraz korzyściami podatkowymi po zakończeniu oszczędzania w chwili przejścia na emeryturę.

  PE_schemat_1.png  
 PE_row_1.png   
PE_schemat_2.pngPE_row_2.pngPE_schemat_3.pngPE_row_2.pngPE_schemat_4.png 
 PE_row_3.png PE_row_4.pngPE_row_1.png 
  PE_schemat_5.png  
CO ZYSKUJESZ PRZYSTĘPUJĄC DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI

 

 

pelne_wykorzystanie_1.pngpelne_wykorzystanie_2.pngpelne_wykorzystanie_3.pngpelne_wykorzystanie_4.png
Dokonując wpłat na IKZE w każdym roku kalendarzowym możesz skorzystać z ulgi
w podatku dochodowym.

Skład portfela inwestycyjnego automatycznie dopasowuje się do Twojego wieku,
z upływem lat zwiększając udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.

Nie musisz zastanawiać się nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.

Pierwsza wpłata to minimum 500 zł a każda kolejna to 100 zł. Ty decydujesz jaką kwotę wpłacasz i kiedy.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy wypłacie zgromadzonych środków, podatek od dochodów kapitałowych wyniesie maksymalnie 10% (dot. wypłaty z IKZE).

Unikniesz 19% podatku od zysków kapitałowych.

JAK DZIAŁA PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKZE+IKE)?

W Pakiecie Emerytalnym PKO TFI Twoje oszczędności są automatycznie alokowane pomiędzy IKZE i IKE. W pierwszej kolejności wpłaty dokonywane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI trafiają na IKZE. Po osiągnięciu limitu określonego dla IKZE na dany rok przekierowywane są na IKE. Po wyczerpaniu limitu wpłat na IKE w danym roku, nadwyżki przekazywane są na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych budując tym samym dodatkowy kapitał dla uczestnika poza ustawowo regulowanymi IKZE i IKE.

 Pakiet Emerytalny PKO TFI_kaskada oszczędności

 


Istnieje możliwość otwarcia Pakietu Emerytalnego. PKO TFI składającego się tylko z IKZE i WPI (Wyspecjalizowany program Inwestycyjny) lub IKE i WPI. Wówczas po przekroczeniu limitu wpłat w IKZE lub IKE, środki przekazywane są na rachunek WPI.
GDZIE SĄ INWESTOWANE ŚRODKI WPŁACANE DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI?

Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI inwestowane są w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Nazwy subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które ułatwiają inwestorowi wybór właściwego rozwiązania emerytalnego, natomiast strategie inwestycyjne subfunduszy zdejmują z inwestora ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie zmieniając skład portfela. W miarę zbliżania się daty zakończenia inwestycji, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zainwestowanego kapitału oraz wypracowanych wyników inwestycyjnych.

PE_produkty_1.pngPE_produkty_2.png
Lata urodzenia 1950-19591960-19691970-19791980-19891990-2000
Nazwa subfunduszuPKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2020
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2030
PKO
Zabezpieczenia
Emerytalnego 2040
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2050
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2060
Poziom ryzyka2/73/74/75/75/7

 

Zaangażowanie subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio w akcje

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020PE_0_akcji.png    

PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2030

PE_30_akcji.png   
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2040
PE_80_akcji.png   
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2050
 PE_100_akcji.png 
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2060
PE_max_akcji.png 
 2016           2020    2030         2040          2050          2060
CO TO JEST IKZE I IKE? Z JAKICH ULG I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ INWESTUJĄC W RAMACH PAKIETU?

 

 IKZE
(Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
IKE
(Indywidualne Konto Emerytalne)
Roczny limit wpłat w 2020 r.6 272,40 zł

15 681,00 zł

Korzyści podatkowe
na koniec oszczędzania
Wypłata z IKZE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych, ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 17% lub 32%. Z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie 10% ryczałtowy podatekWypłata z IKE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych

Korzyści podatkowe
w trakcie oszczędzania

Co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2020 może być niższy nawet o 2 007,17 zł*Korzyści podatkowe uzyskiwane na końcu oszczędzania
Zwolnienie
z podatku od spadków
i darowizn
W przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowiznW przypadku śmierci zgromadzone środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym lub spadkobiercom oraz nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn
Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkoweW wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowychW wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty
Wcześniejszy zwrot środkówMożliwy tylko całkowity zwrotMożliwy częściowy lub całkowity zwrot
OPŁATY ZWIAZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PAKIETU EMERYTALNEGO PKO TFI (IKZE+IKE)?
 • 200 zł za otwarcie Pakietu Emerytalnego
  (Przy czym wpłata wliczona jest w limit wpłat na dany rok. Oznacza to że wpłacając np. do IKZE pełną wartość wynikającą z limitu tj. 6 272,40 zł na IKZE trafi kwota 6 072,40 zł, przy czym w kolejnym roku od dochodu wolno odliczyć całą wpłacaną kwotę czyli 6 272,40 zł.)

 • 0% opłat manipulacyjnych przy nabyciu jednostek uczestnictwa

 • 0% opłat manipulacyjnych przy transferze IKE oraz IKZE do Pakietu Emerytalnego PKO TFI 

Zainwestuj online 

lub odwiedź jeden z ponad 1100 oddziałów PKO Banku Polskiego.

 

NOTA PRAWNA

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK). Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio oraz z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio może podlegać umiarkowanej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

*Kwota 2 007,16 zł stanowi szacunkowe wyliczenie korzyści podatkowej przy stopie podatkowej 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2020 r. Wyliczenia własne PKO TFI SA.
 1. Ile wynoszą aktualne limity wpłat na IKE i IKZE?

  Limit wpłat na IKE w 2020 r. wynosi 15 681,00 zł
  Limit wpłat na IKZE w 2020 r. wynosi 6 272,40 zł

 2. Czy jest możliwe otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI przez osobę nie pracującą tj. bez udokumentowanych dochodów?

  Tak. Otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w takiej sytuacji jest możliwe, jednak należy pamiętać, że brak udokumentowanych zeznaniem podatkowym dochodów uniemożliwi odliczenie wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania.

 3. Czy PKO TFI weryfikuje przysługujące mi limity wpłat?

  PKO TFI kontroluje limity obowiązujące w danym roku, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie wpłat dokonanych ponad obowiązujące limity, do kolejnych składowych Pakietu Emerytalnego PKO TFI, a tym samym funkcjonowanie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w tak atrakcyjnej postaci.

 4. Jak dokonać wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPE do IKE oraz jakie mogą być ewentualne następstwa takiej operacji?

  Pracownik, który zakończył świadczenie pracy u pracodawcy prowadzącego PPE, którego ten pracownik jest uczestnikiem, może przenieść (poprzez wypłatę transferową) środki zgromadzone w PPE do IKE. Aby tego dokonać musi złożyć za pośrednictwem swojego byłego pracodawcy zlecenie wypłaty transferowej z PPE na IKE. Wskutek takiej operacji wszystkie środki pracownika zgromadzone na PPE zostaną przeniesione na IKE. Przy takiej operacji nie zostanie potrącony zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Nie zostaną też potrącone składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowiące 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE. Po osiągnięciu uprawnień emerytalnych były pracownik będący oszczędzającym na IKE uzyskuje dostęp do środków przeniesionych z PPE na IKE na zasadach określonych Ustawą IKE/IKZE. W przypadku wycofania (zwrotu) środków zgromadzonych na IKE (obejmujących środki przeniesione z PPE na IKE) przed uzyskaniem przez pracownika uprawnień do dokonania wypłaty z IKE, od wartości wycofywanych środków potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych oraz kwota stanowiąca zobowiązania pracownika w stosunku do ZUS, tzn. 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE.

 5. Jeżeli posiadam IKE prowadzone w innej instytucji finansowej i nie chce z niego rezygnować, czy może zakupić tylko IKZE+WPI?

  Tak. Klient może otworzyć Pakiet Emerytalny PKO TFI składający się tylko z IKZE i WPI. W tym celu
  w trakcie otwierania Pakietu nie zaznaczamy opcji wyboru IKE.

 6. Czy jest ustalona górna granica wieku dla osoby przystępujacej do Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Przepisy nie przewidują górnej granicy wieku dla osób chcących zawrzeć Umowę o IKE lub Umowę o IKZE. Dodatkowo, oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE lub IKZE, a to jest równoznaczne z niemożnością przystąpienia do Programu.

 7. Jak wygląda przepływ informacji pomiędzy Uczestnikiem Pakietu Emerytalnego PKO TFI
  a Urzędem Skarbowym?

  Aby dokonać odliczenia od dochodu Uczestnik w odpowiednich rubrykach deklaracji podatkowej wpisuje wartości wpłat jakich dokonał na IKZE. Urząd Skarbowy może poprosić Uczestnika o udokumentowanie tych wpłat. Dokumentem takim jest otrzymane z PKO TFI roczne zestawienie wpłat dokonanych przez Uczestnika. Dokonując zwrotu z IKZE, Uczestnik jest zobowiązany do wskazania w rocznym zeznaniu podatkowym, wysokości środków zwracanych z IKZE. Wartość ta stanowi przychód Uczestnika,. który podlega opodatkowaniu stawką podatku dochodowego właściwą dla Uczestnika. W przypadku gdy uczestnik dokonuje wypłaty z IKZE, TFI dokonuje potrącenie zryczałtowanego, 10%-owego podatku, zgodnie z zapisami art. 30 ust.1 pkt 14) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Właściwy dla Uczestnika Urząd Skarbowy jest każdorazowo informowany przez PKO TFI o dokonaniu wypłaty lub zwrotu z IKZE.

 8. Gdzie będę mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych w IKZE, IKE i WPI?

  Wartość środków zgromadzonych na rejestrach IKZE, IKE i WPI będzie można sprawdzać na bieżąco:
  a) W dowolnym Oddziale PKO Banku Polskiego S.A.,
  b) na infolinii PKO TFI pod numerem telefonu 0801 32 32 80 po podaniu numeru rejestru oraz PIN,
  c) na stronie internetowej www.pkotfi.pl, jeżeli Uczestnik aktywował Usługę internetową (w tym przypadku niezbędna będzie aktywacja PIN do zleceń internetowych),
  d) za pośrednictwem iPKO - jeżeli Uczestnik ma dostęp do takiej usługi.

 9. W jakiej kategorii jednostek uczestnictwa prowadzone są rejestry w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Rejestr powiązany WPI w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI prowadzony jest w jednostkach kategorii A, natomiast rejestry IKE i IKZE w jednostkach kategorii E.
 10. Jakie poniosę koszty gdy zakupię Pakiet Emerytalny PKO TFI i po 1,5 roku z niego „zrezygnuje” (osiągając jednocześnie wiek emerytalny)?

  Pomijając opłatę za otwarcie Pakietu Emerytalnego PKO TFI w wysokości 200 zł, nie będą pobrane od Uczestnika opłaty manipulacyjne za wycofanie środków z Pakietu. Należy jednak pamiętać, że przy niespełnieniu warunków dotyczących dokonywania wpłat na IKE i IKZE pobrany zostanie podatek w wysokości określonej przepisami prawa.

 11. Ile lat należy oszczędzać żeby dokonać Wypłaty z Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

  Wypłata środków zgromadzonych na IKE oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
  b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

 

Fundusz dostępny w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI. W skład funduszu wchodzi 5 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowym klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze dopasowują politykę inwestycyjną wieku oszczędzającego. Pozwala to zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

W ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

Szczegóły dotyczące wpłat do Pakietu Emerytalnego

 • Minimalna, pierwsza wpłata 500 zł, każda następna: 100 zł
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE): 12 1030 1508 0000 0005 0619 6002

Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego "Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE)"

 

Szczegóły dotyczące wpłat do Pakietu Emerytalnego dla Uczestników PPE*

 • Minimalna, pierwsza wpłata 50 zł, każda następna: 50 zł
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE (Wariant I w ramach, którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy FIO): 32 1030 1508 0000 0005 0619 7000
 • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI dla Uczestników PPE (Wariant II w ramach, którego zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO): 12 1030 1508 0000 0005 0619 6002

Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego "Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKE+IKZE)" dla uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzonych przez PKO TFI

*Uwaga. Produkt dostępny dla Uczestników, którzy posiadają rejestry otwarte w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych