Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 2000 - 2009, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe. Zgodnie z koncepcją „cyklu życia”, im bliżej początku planowanego przez inwestora okresu emerytalnego tj. roku 2070, tym w portfelu Subfunduszu będzie mniej instrumentów udziałowych, a więcej instrumentów dłużnych. Zmiany proporcji będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Subfundusz zarządzany jest aktywnie.

Informacje podstawowe

Kategoria Subfunduszu

Cyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępne są w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE), programów emerytalnych (PPE i PPO), a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycji

Globalny

Data pierwszej wyceny

03.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index

Wskaźnik referencyjny

 

42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index

Opłata za nabycie

0,00% - 0,50%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

20%

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.  

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj