Stawki opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kat. A, A1, A2, A3 (tabela nr 1)

Opłata za nabycie pobierana jest jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z tabelą poniżej:

 PKO Parasolowy - fio

PKO Portfele Inwestycyjne - sfio

Zakumulowana wartość inwestycji* w Funduszach i dokonywana wpłata (w złotych; dotyczy jednostek kategorii A, A1)PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio

Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD,

Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych,

Subfundusz PKO Obligacji Samorządowych,

Subfundusz PKO Obligacji Samorządowych II (d. PKO Obligacji Rynku Polskiego),

Subfundusz PKO Obligacji Globalny,

Subfundusz PKO Gamma Plus
 

Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych

 

Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
 Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
Subfundusz PKO Akcji Plus, Subfundusz PKO Surowców Globalny, Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny, Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
 Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny,
Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota, Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego, Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego (d. PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku), Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

 

 

Subfundusz PKO Bursztynowy

 

 

Subfundusz PKO Szafirowy

 

Subfundusz PKO Rubinowy,

 

Subfundusz PKO Szmaragdowy,


Subfundusz PKO Diamentowy

 

 

poniżej
500.000
 0,50%0,50%1,00%3,00%1,50%1,75%2,00% 
od 500.000 poniżej 
1.000.000
0,25%0,25%0,50%1,50%  0,75%  0,85% 1,00%
od
1.000.000
 0,00%0,00%0,00%0,00%  0,00%   0,00%  0,00%

* Pod pojęciem „zakumulowana wartość inwestycji” rozumie się całkowitą wartość posiadanych jednostek uczestnictwa we wszystkich funduszach PKO i na wszystkich rejestrach Uczestnika liczoną w PLN według cen jednostek uczestnictwa z dnia poprzedzającego realizację zlecenia.

Stawki opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kat. C, C1, C2, C3 subfunduszy PKO Portfele Inwestycyjne - sfio (tabela nr 2)
Stawki opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kat. C, C1, C2, C3 subfunduszy PKO Portfele Inwestycyjne - sfio (tabela nr 3)
Informacje podstawowe

Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej za nabycie, odkupienie i konwersję lub przeniesienie uwzględniana jest całkowita wartość jednostek uczestnictwa posiadanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. i na wszystkich rejestrach Uczestnika (zakumulowana wartość inwestycji).

Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3 (stanowiących punkt odniesienia do obliczania opłat manipulacyjnych dla innych kategorii jednostek uczestnictwa subfunduszy PKO Parasolowego – fio oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio) pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 PKO Portfele inwestycyjne - sfio pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 2.

Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 PKO Portfele Inwestycyjne – sfio pobierane są jako odpowiedni procent kwoty odkupienia zgodnie z Tabelą Nr 3.

MINIMALNE WPŁATY

Początkowa i każda następna minimalna wpłata do subfunduszy wyodrębnionych w ramach funduszu PKO Parasolowego - fio oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio wynosi 100 zł oraz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio wynosi 100 zł z zastrzeżeniem, że każdy fundusz może ustalić inną kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w statucie tego funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do funduszu, a także w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania. Każdy fundusz może ustalić niższą kwotę początkowej i następnych minimalnych wpłat w ramach oferowanych przez ten fundusz Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidulanych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

OPŁATY MANIPULACYJNE ZA KONWERSJE I PRZENIESIENIA

 1. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wyniku Konwersji oraz Przeniesienia podlega odpowiednio Opłacie za Konwersję lub Przeniesienie (należnej Dystrybutorom lub Towarzystwu) w następujących wypadkach:

  a) jeżeli Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa danej kategorii jest wyższa niż Opłata za Nabycie jednostek uczestnictwa cechująca odpowiednią kategorię obowiązującą w funduszu PKO, z  którego pochodzą środki - w wysokości różnicy tych opłat,

  b) jeżeli Opłata za Odkupienie jednostek uczestnictwa cechująca daną kategorię jest niższa niż Opłata za Odkupienie cechująca jednostki uczestnictwa (odpowiedniej kategorii) funduszu PKO, z którego pochodzą środki – w wysokości różnicy tych opłat.

  c) jeżeli do danego zlecenia Przeniesienia lub Konwersji mają równocześnie zastosowanie przypadki a) i b) – w wysokości sumy opłat wymienionych w pkt a) i b).

 2.  Konwersja pomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1 bądź jednostkami uczestnictwa A2, A3 a jednostkami uczestnictwa C, C1 bądź jednostkami uczestnictwa C2, C3 nie jest możliwa.
 3.  Konwersja pomiędzy jednostkami uczestnictwa A, A1 bądź jednostkami uczestnictwa C, C1 a jednostkami uczestnictwa A2, A3 bądź jednostkami uczestnictwa C2, C3 nie jest możliwa.
 4.  Konwersje z jednostek kategorii C, C1, C2, C3, K i L PKO Portfele Inwestycyjne – sfio nie są możliwe. Konwersje do jednostek kategorii C, C1, C2 i C3 PKO Portfele Inwestycyjne – sfio nie są możliwe.
 5.  Jednostki uczestnictwa B oraz B1 nie podlegają konwersji, chyba, że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez Fundusze, w tym zasady danego Planu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu  Inwestycyjnego. 
 6.  Konwersje do i z PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie są możliwe, chyba, że zezwalają na to zasady produktów oferowanych przez fundusze PKO, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do funduszu, Indywidualnych Kont Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.

CHARAKTERYSTYKA KATEGORII JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Rodzaje kategorii jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusze PKO TFI:

 A, A1, A2, A3, K, L

Jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, A2, A3, K, L charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich nabywaniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za nabycie. Jednostki Uczestnictwa kategorii A2 i A3 dodatkowo charakteryzują się tym, że są kategoriami zbywanymi przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w Planach Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, w IKE, IKZE oraz PPE.

B, B1

Jednostki uczestnictwa kategorii B, B1 charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich odkupieniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za odkupienie. Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B, B1 równa jest odpowiednio opłacie za nabycie pobieranej w przypadku jednostek kategorii A, A1.

C, C1, C2, C3

Jednostki uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 charakteryzują się tym, że uczestnik przy ich nabywaniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za nabycie, a przy ich odkupieniu ponosi opłatę manipulacyjną zwaną opłatą za odkupienie. Jednostki Uczestnictwa kategorii C2 i C3 dodatkowo charakteryzują się tym, że są kategoriami zbywanymi przez Fundusz bezpośrednio, w rozumieniu Ustawy i nie są oferowane w Planach Systematycznego Oszczędzania oraz Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych.

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 Subfunduszy PKO Parasolowego – fio równa jest połowie opłaty za nabycie pobieranej w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii A, A1. Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 Subfunduszy PKO Parasolowego – fio równa jest połowie opłaty za nabycie pobieranej w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii A, A1.

Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C, C1, C2, C3 Subfudnuszy PKO Portfele Inwestycyjne – sfio jest uzależniona od czasu trwania inwestycji liczonego od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa do Dnia Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

E

Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E wynosi maksymalnie 4,5% kwoty wpłaty z wyłączeniem jednostek kategorii E funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio, dla którego opłata manipulacyjna za nabycie wynosi maksymalnie 1%. Stawkę opłaty manipulacyjnej pobieranej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii E określają zasady prowadzenia Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych lub umowy zawierane z podmiotami tworzącymi pracownicze programy emerytalne, zakładowe programy oszczędnościowe lub podmiotami oferującymi swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego, oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

F

Opłata manipulacyjna za nabycie oraz za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii F nie jest pobierana.

G

Opłata manipulacyjna za nabycie oraz za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii G nie jest pobierana.

H

Opłata manipulacyjna za nabycie oraz za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii H nie jest pobierana.

I

Opłata manipulacyjna za nabycie oraz za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana.

J

Opłata manipulacyjna za nabycie oraz za odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii J nie jest pobierana.

 

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od zysków kapitałowych jest pobierany podatek 19%. W funduszach inwestycyjnych podatek ten jest pobierany przy odkupieniu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa a kosztem ich nabycia.

Drukuj