Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 1990 - 1999, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe a termin wykorzystania środków z subfunduszu na cele emerytalne nastąpi około roku 2055 r. Zgodnie z koncepcją „cyklu życia”, im bliżej początku planowanego przez inwestora okresu emerytalnego tj. roku 2060, tym w portfelu Subfunduszu będzie mniej instrumentów udziałowych, a więcej instrumentów dłużnych. Zmiany proporcji będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Subfundusz zarządzany jest aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuCyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępne są w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO), a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny21.06.2012
Minimalna pierwsza wpłata100 zł
Minimalna kolejna wpłata (dopłata)100 zł

Benchmark

42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index

Wskaźnik referenyjny

42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% ICE BofA Poland Government Index 

Opłata za nabycie

0,00% - 0,50%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za odkupienie

Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

  2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

20%

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.
Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj