Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 adresowany przede wszystkim do inwestorów urodzonych przed rokiem 1960, którzy oszczędzają w średnim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w instrumenty udziałowe.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuCyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostepne sa w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO) a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

100% G0PL Polish Govt PLN

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Data pierwszej wyceny

21.06.2012

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

 

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na dzień 30.04.2019 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj