Усі дані, розміщені в інтернет-сервісі PKO TFI SA, мають інформаційний та рекламний характер і не є пропозицією у значенні Цивільного кодексу від 23 квітня 1964 р. чи фінансовими, юридичними та податковими консультаціями. Їх також не слід розглядати як рекомендації щодо фінансових інструментів, їхніх емітентів або видавців.

PKO TFI SA доклало належних зусиль, щоб розміщена інформація була достовірною та базувалася на компетентних джерелах, однак не може гарантувати її правильності, повноти та актуальності. Якщо у змісті матеріалу не зазначено іншого, джерелом даних є власні розрахунки PKO TFI SA. Зміст та вигляд сервісу можуть бути змінені у будь-який час без попередження.

Ризик, пов’язаний із використанням інформації, розміщеної у цьому сервісі, зокрема прийняття інвестиційного рішення, несе виключно користувач сервісу.

Представлені у сервісі результати інвестиційних фондів, якими керує PKO TFI SA, базуються на історичних даних і не є гарантією досягнення ідентичних результатів у майбутньому. Існують оплати за обслуговування, що стягуються з внесків до фонду або викупу часток участі/викупу інвестиційних сертифікатів. Розмір і спосіб стягнення оплат за обслуговування визначені в таблицях оплат.

Поточні котирування часток участі оновлюються одразу після того, як фонд здійснює оцінку їхніх активів.

PKO TFI докладає належних зусиль, щоб обмежити ризик, пов’язаний з інвестуванням у фонди. Однак, інвестуючи у фонди/субфонди, необхідно мати на увазі, що окрім прибутку, який виникає з інвестування грошових засобів у частки участі, існують також і ризики, наприклад: ризик недосягнення сподіваного прибутку з інвестиції; виникнення обставин, на які учасник фонду не має впливу (наприклад, операційних); ризик інфляції, ліквідності депозитів та ризик, пов’язаний зі змінами у правовому регулюванні, а також ліквідація фонду/субфонду. Серед ризиків, пов’язаних з інвестуванням, особливу увагу необхідно звернути на ті, які стосуються інвестиційної політики, в тому числі: ринкові, кредитні, розрахункові; ризик похідних інструментів, процентних ставок, концентрації та ліквідності депозитів.

Крім того, для конкретних фондів (субфондів) можуть виникати специфічні ризики, властиві тільки їм.

Саме тому, щоб правильно оцінити ризики, які виникають з інвестування засобів у частки участі інвестиційних фондів (субфондів), потрібно уважно ознайомитися з інвестиційною політикою, описом ризиків та профілю інвестора, які містяться в інформаційному проспекті або в документі «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ).
Особливо уважно слід ознайомитися з рекомендаціями щодо мінімального періоду інвестиції та профілем ризику та зиску, який наводиться в ГІІ (у масштабі від 1 до 7, де 1 означає найнижчий ризик, а 7 – найвищий).

Інвестування у фонди пов’язане з придбанням часток участі. Фонди не гарантують реалізацію запланованої інвестиційної мети або отримання визначеного інвестиційного результату. Слід враховувати можливість втрати принаймні частини вкладених коштів. Детальний опис факторів ризику наведений в інформаційному проспекті за посиланням www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne та в ключовій інформації для інвесторів (KID) за посиланням www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kid, а також в проспекті, інформаційному меморандумі та умовах емісії. Інформаційний проспект, KID, проспект емісії, інформаційний меморандум та умови емісії доступні виключно польською мовою. Інформаційні проспекти та KID доступні відповідно на вебсторінці www.pkotfi.pl, в офісі PKO TFI SA або у дистриб’юторів, перелік яких можна отримати, зателефонувавши на номер інфолінії 0 801 32 32 80. На вебсторінці www.pkotfi.pl публікуються також річні та піврічні фінансові звіти фондів. Стислий опис прав інвесторів інвестиційного фонду міститься у відповідних положеннях інформаційного проспекту у розділі III «Права учасників фонду» на вебсторінці www.pkotfi.pl за посиланням www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-informacyjne Стислий опис прав інвесторів доступний польською мовою.

Фонди можуть інвестувати понад 35% від вартості активів фонду/субфонду у цінні папери, що емітуються Державним казначейством, Національним банком Польщі, одиницею територіального самоврядування, державою-членом ЄС, одиницею територіального самоврядування держави-члена ЄС, державою-членом ОЕСР або міжнародною фінансовою установою, до якої належить Республіка Польща або принаймні одна держава-член ЄС.

В залежності від прийнятої інвестиційним фондом інвестиційної політики фонди можуть інвестувати більшість активів у інші категорії депозитів, ніж цінні папери або інструменти грошового ринку. Крім того, з огляду на склад портфеля та здійснювану стратегію управління, вартість частки участі/інвестиційних сертифікатів може помірно, сильно або дуже сильно змінюватися.

Деякі відомості в документах фондів/субфондів, пов’язані з їхнім порівняльним аналізом, базуються на даних, наданих фірмою MSCI Inc. («дані MSCI»). MSCI та автори матеріалів, створених на замовлення MSCI, не дають прямих або непрямих гарантій чи запевнень і не несуть відповідальності щодо даних MSCI, використаних у цих документах, та інформації на вебсайті www.pkotfi.pl. Дані MSCI не можна копіювати або використовувати з іншою метою без письмової згоди MSCI. Подальше розповсюдження даних MSCI без письмової згоди MSCI заборонене.

PKO TFI SA не несе відповідальності за помилки чи недоліки у розміщених у сервісі даних, що виникли з технічних причин, зокрема внаслідок модифікації цих даних під час передачі, в тому числі у змісті документів фондів, а також у котируваннях часток участі.

Перед придбанням часток участі/інвестиційних сертифікатів слід ознайомитися відповідно зі змістом інформаційного проспекту, проспекту емісії, умовами емісії та статутом відповідного інвестиційного фонду. Інформаційні проспекти фондів, якими управляє компанія «PKO TFI», розміщено тут та у Дистриб’юторів.

Оподаткування в результаті інвестування в частки участі фондів залежить від індивідуальної ситуації клієнта і може змінитися в майбутньому. Рекомендується порадитися з податковим або юридичним консультантом, аби визначити податкове зобов’язання.

Авторські права на візуалізацію та зміст вебсайту www.pkotfi.pl належать PKO TFI SA.

Органом, який здійснює нагляд за PKO TFI SA та фондами, є Комісія фінансового нагляду.

Товариство зареєстроване у реєстрі підприємств, що ведеться реєстровим судом столичного міста Варшави, XIII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером KRS 0000019384. Статутний капітал 18 460 400 злотих. NIP 526-17-88-449.

Будь-яка додаткова інформація надається за індивідуальним запитом.

Друкувати