2014-06-11

"Bardzo dobre wyniki krótko, średnio i długoterminowe, wysoka płynność zagranicznej części portfela, bardzo dobra selekcja spółek, niskie wskaźniki ryzyka” to mocne strony Funduszu według Ratingu Analiz Online.

Niezależny ośrodek badawczy, jakim są Analizy Online, podkreśla, że Fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio posiada największe zaangażowanie w zagraniczne spółki spośród wszystkich funduszy akcji polskich MiŚ. Do realizacji polityki poszukiwane są przedsiębiorstwa o profilu działania i przewagach konkurencyjnych jak najbardziej zbieżnych z przewidywanym rozwojem gospodarki.

Analizy Online oceniają poziom selekcji spółek przeprowadzany w procesie inwestycyjnym jako ponadprzeciętny w stosunku do innych produktów w grupie. Ma to odzwierciedlenie w wynikach inwestycyjnychFunduszu.

„Od 2010 roku czyli od momentu przejęcia zarządzania funduszami od Credit Suisse Asset Management, stopa zwrotu  tego funduszu wynosi aż +150,6%. W tym samym okresie przeciętny wynik konkurencyjnych funduszy był o-20 pkt proc. niższy.” – czytamy w treści Ratingu. „ (…) Przewaga nad średnią stopą zwrotu w grupie w okresie 12, 36 oraz blisko 53 miesięcy to odpowiednio +0,7, +13,3 oraz +20,6 pkt proc. Pozytywnej ocenie wyników dodatkowo sprzyja fakt, iż udaje się je osiągać przy jednym z najmniejszych wskaźników zmienności jednostki. Odchylenie standardowe stóp zwrotu długoterminowo jest jednym z niższych w grupie. W naszej opinii fundusz nadal jest jednym z najlepszych rozwiązań w swojej klasie, dlatego ponownie przyznajemy mu najwyższą ocenę 5 gwiazdek.” - napisali analitycy przygotowujący ocenę Funduszu.

PKO TFI stawia na zespołowy proces budowy portfeli w zarządzanych przez siebie Funduszach, w tym również PKO Akcji MiŚ. Ostateczne decyzje co do zawartości portfela podejmuje cały zespół zarządzający portfelem akcyjnym Funduszu, biorąc pod uwagę poszczególne pomysły inwestycyjne zgłaszane przez zarządzających. Zarządzający preferują fundamentalne podejście do analizy spółek. Ostatecznie w portfelu znajdują się wyselekcjonowane instrumenty, w tym głównie akcje z GPW, rynków europejskich i amerykańskich. Duży nacisk przy budowie poszczególnych portfeli odgrywa płynność instrumentów.

„Wykorzystywanie zespołowego i opartego na fundamentalnym podejściu procesu inwestycyjnego, ocenione zostało przez Analizy Online jako przynoszące wymierne efekty. Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym od ponad 4 lat jest na jednym z najniższych poziomów spośród wszystkich rozwiązań akcji małych i średnich spółek. Przyczyn tego zjawiska, można doszukiwać się m.in. w dywersyfikacji portfela o mniej skorelowane z polskim rynkiem spółki zagraniczne oraz w podejściu do jego zabezpieczania przed nadmiernymi stratami.” – czytamy dalej w Ratingu Funduszu.