2023-09-14

Przeglądając na co dzień strony internetowe można natrafić na wiele artykułów poświęconych tematowi przyszłej emerytury. W ostatnich tygodniach jedną z ciekawszych kwestii poruszanych w obszarze oszczędzania na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest możliwość dokonywania przez uczestników PPK comiesięcznych zwrotów.

W pierwszej chwili taka czynność może wydawać się co najmniej kontrowersyjna, szczególnie kiedy w niektórych publikacjach stawiana jest przez autorów teza mówiąca, iż dyspozycja dokonywania zwrotów co miesiąc, przy jednoczesnym opłacaniu składek przez pracodawcę podwyższa przyszłą emeryturę uczestnika PPK. W świetle obowiązujących przepisów i zasad rządzących systemem emerytalnym w Polsce należy jednak stwierdzić, że taki scenariusz jest możliwy, ale czy faktycznie opłaca się uczestnikowi dokonywać zwrotów swoich gromadzonych środków tak często?

Odpowiedź na to pytanie nie jest już jednak taka oczywista. W rozstrzygnięciu tego dylematu uczestnikom PPK powinna pomóc poniższa analiza dwóch scenariuszy. W pierwszym przypadku uczestnik konsekwentnie gromadzi składki na swoim prywatnym rejestrze PPK i nie dokonuje żadnego zwrotu przed 60-tką. Z kolei drugi scenariusz uwzględnia comiesięczne zwroty.

Warto zaznaczyć, że dokonując poniższych obliczeń nie było możliwe uwzględnienie kilku zmiennych czynników np. wskaźnika waloryzacji rocznej emerytury w ZUS, przyszłych wyników funduszy inwestycyjnych, potencjalną liczbę lat życia na emeryturze czy też kwestii zmian podatkowych. W dokonanej symulacji uwzględniono: wynagrodzenie na poziomie 6 000 zł brutto, 20-letni czas oszczędzania oraz zakończenie okresu oszczędzania w wieku 60 lat.

Scenariusz 1.

Scenariusz 2.

Uczestnik PPK, który zdecydował się pozostawić gromadzone składki na koncie PPK i nie dokonywać zwrotów.

Uczestnik PPK, który co miesiąc wypłaca składki korzystając ze zwrotów.

 

Składka pracownika: 120 PLN

Składka pracodawcy: 90 PLN

Razem: 210 PLN

Składka pracownika: 120 PLN

Składka pracodawcy: 90 PLN

Razem: 210 PLN

Co miesiąc do PPK wpływa: 210 PLN

Do ZUS wpływa: 0 PLN

Co miesiąc do PPK wpływa: 210 PLN, natomiast pracownik dokonuje zwrotu w wysokości: 183 PLN (zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotu składki z PPK - 100 % składki pracownika tj. 120 PLN i 70 % składki pracodawcy tj. 63 PLN ), który może wykorzystać na dowolny cel.

Do ZUS trafia: 27 PLN

Wpłata powitalna: 250 PLN

Dopłata roczna: 240 PLN

Dopłata roczna przez 20 lat: 4 800 PLN

Wpłata powitalna: 0 PLN

Dopłata roczna: 0 PLN

Dopłata roczna przez 20 lat: 0 PLN

Wartość rejestru po roku: 2 760 PLN

Wartość rejestru po 20 latach: 55 450 PLN

 

Wartość rejestru po roku: 0 PLN

Wartość rejestru po 20 latach: 0 PLN (183 PLN były co miesiąc przeznaczane na bieżącą konsumpcję).

Suma wpłat do ZUS, które powiększą kapitał emerytalny:

0 PLN

Suma wpłat do ZUS, które powiększą kapitał emerytalny:

6 480 PLN

Analizując powyższe wyliczenia warto rozważyć czy w wieku 60 lat uczestnik PPK woli mieć 55 450 zł na swoim prywatnym rejestrze, za które będzie mógł spełnić swoje marzenia, wesprzeć bliskich, bądź też pozostawić te środki na tzw. czarną godzinę? Czy też z drugiej strony mieć przekazane 6 480 zł na subkonto w ZUS, które owszem powiększą jego emeryturę, ale nie wiadomo w jakiej dokładnie wysokości i jak długo będzie wypłacane takie podwyższone świadczenie ze względu na długość życia.

Na dzień dzisiejszy nie jest wiadome, jak będą kształtowały się wyniki funduszy cyklu życia, ile wyniesie poziom inflacji, jakie zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o PPK, ile wyniesie wskaźnik waloryzacji subkonta w ZUS czy długość życia na emeryturze. Można również zadać pytanie w jaki sposób będzie liczona przyszła emerytura i ile wyniesie tzw. stopa zastąpienia czyli wskaźnik procentowy między ostatnim wynagrodzeniem, a otrzymaną wysokością emerytury?

Dyskusja w tej kwestii jest zawsze otwarta i z pewnością każdy będzie na nią spoglądał z innej perspektywy. Do niektórych osób, być może, bardziej przemówi kwota 55 450 zł prywatnych środków, niż zapis księgowy dodatkowych 6 480 zł na subkoncie w ZUS.

W ten oto sposób powstaje wiele możliwych wariantów i rozwiązań. Po wnikliwej analizie każdy z uczestników PPK powinien przyjąć optymalne dla siebie założenia i starać się wybrać najbardziej korzystny wariant na przyszłość. Każdą taką decyzję rozsądnie byłoby poprzeć odpowiednimi obliczeniami, wykorzystaniem sprawdzonych informacji, które są dostępne w oficjalnych serwisach internetowych dedykowanych PPK oraz na stronach instytucji finansowych, jak i państwowych.

Jakub Plizga – Manager Regionalny
PKO TFI S.A.