PKO Skarbowy jest subfunduszem zaliczanym do kategorii rozwiązań gotówkowych i pieniężnych, uważanych, co do zasady, za najbardziej bezpieczne spośród wszystkich grup funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskich rynku. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Rolą zarządzających funduszem jest aktywne poszukiwanie instrumentów na rynku długu, które w danym otoczeniu rynkowym generują największą wartość. Oznacza to m.in. wybór spośród obligacji o krótszym bądź dłuższym terminie zapadalności, o stałym bądź zmiennym kuponie, czy też wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ekspozycją portfela. Ryzyko stopy procentowej subfunduszu, ze względu na profil i charakterystykę rozwiązania jest ograniczone w stosunku do innych funduszy dłużnych PKO TFI, a jego konkretny przedział na dany okres ustalany jest przez Komitet Inwestycyjny. Ryzyko kredytowe subfunduszu wynikające z inwestycji w obligacje korporacyjne również jest ograniczone, zarówno przez limity ustawowe i statutowe dotyczące udziału jednego emitenta, jak również przez limity wewnętrzne ustalane przez Departament Zarządzania Ryzykiem. Fokus na bezpieczeństwo i płynność instrumentów determinuje strukturę inwestycji subfunduszu.

Struktura aktywów na koniec grudnia 2016 roku widoczna jest na poniższym wykresie.

CO WPŁYNEŁO NA WYNIK SUBFUNDUSZU PKO SKARBOWY W PIERWSZYCH 6 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO ROKU (+2,02%)?

Atrakcyjne wyniki subfunduszu od początku roku są głównie efektem aktywnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz dostosowywania struktury portfela do zmieniającej się rzeczywistości. Po spadku cen obligacji jaka miała miejsce w 2016 roku, w styczniu i lutym br. nastąpiła ich stabilizacja. Ten moment został wykorzystany przez zarządzających do zwiększenia ryzyka stopy procentowej w granicę górnego limitu przewidzianego w statucie. Oznacza to, że bardziej zyskowna była alokacja w obligacje o dłuższym terminie zapadalności niż krótkim terminie zapadalności. Miało to uzasadnienie w historycznie wysokim kącie nachylenia krzywej dochodowości (wyższa rentowność obligacji o długim terminie zapadalności w stosunku do poziomu rentowności obligacji o krótkim terminie zapadalności). W porównaniu do rynku amerykańskiego i niemieckiego, poziomy rentowności polskich obligacji skarbowych również wykazywały relatywną atrakcyjność, co dodatkowo uzasadniało tą inwestycję.

Kolejne miesiące 2017 roku przyniosły poprawę wpływów budżetowych do Skarbu Państwa, co przełożyło się na zmniejszenie obaw o sytuację finansową w kraju i spowodowało spadki rentowności (wzrosty cen) obligacji. W połączeniu z wysoką dynamiką wzrostu PKB, polska krzywa rentowności zaczęła się wypłaszczać, co oznacza iż najbardziej zyskiwały obligacje o długim terminie, czyli właśnie te, w których subfundusz był przeważony. W tym okresie zarządzający stopniowo realizowali zyski zmniejszając ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Obligacje
o stałym kuponie zostały zastąpione obligacjami zmiennokuponowymi, a ryzyko stopy procentowej zabezpieczone instrumentami pochodnymi. Dalsza poprawa sytuacji budżetowej oraz zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Polski doprowadziły do zmniejszenia premii za ryzyko kredytowe, dzięki czemu zyskały posiadane obligacje o zmiennym kuponie.

Pozytywnie na stopę zwrotu wpłynęły również inwestycje zagraniczne. Zarobiły niemieckie obligacje, które zyskiwały na obawach przed wyborami we Francji, a także obligacje amerykańskie w efekcie oddalania się przedwyborczych zapowiedzi Donalda Trumpa.

WYNIKI SUBFUNDUSZU NA 30.06.2017 R.

 

1m

3m

YTD

1 rok

3 lata

5 lat

10 lat

Od początku   istnienia*

PKO Skarbowy

0,15

1,00

2,02

2,21

5,92

13,67

46,08

113,90

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE Z PORTFELA SUBFUNDUSZU (DANE NA DZIEŃ 31.12.2016)

Obligacja

Emitent

Rodzaj   oprocentowania

Termin   zapadalności

WZ0126

Skarb Państwa

Zmienne 1,79%

01 2026

WZ0120

Skarb Państwa

Zmienne 1,79%

01 2020

PS0421

Skarb Państwa

Stałe 2,00%

04 2021

WZ0121

Skarb Państwa

Zmienne 1,79%

01 2021

OK0419

Skarb Państwa

Zerokuponowa

04 2019

WZ0124

Skarb Państwa

Zmienne 1,79%

01 2024

PS0420

Skarb Państwa

Stałe 1,50%

04 2020

PKOBP/PLN/20220914

PKO Bank Polski

Zmienne 2,98%

09 2022

BZWBK/EUR/20261203

BZ WBK

Zmienne 2,781%

12 2026

PZU   Finance AB/EUR/20190703

PZU Finance

Stałe 1,375%

07 2019

 

STRUKTURA PORTFELA (DANE NA 31.12.2016)

struktura oprocentowania na 31.12.2016 r.

 

termin wykupu vs struktura oprocentowania

PERSPEKTYWY DLA SUBFUNDUSZU NA KOLEJNE MIESIĄCE

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe wymaga aktywnego wyszukiwania okazji inwestycyjnych, co jest konsekwentnie wykorzystywane przez zespół zarządzających w PKO TFI. Obecnie jesteśmy po bardzo dużej przecenie obligacji, która trwała 2 lata. Rentowności polskiej 10-letniej obligacji skarbowej na początku 2015 roku doszły do poziom 2,05%, i od tego momentu konsekwentnie pięły się do góry, aż osiągnęły poziom 4,00% na początku 2017 roku. Obecne poziomy rentowności (okolice 3,30% dla polskiej 10-latki), choć są nieco niższe niż na początku roku, to nadal są atrakcyjne dla posiadaczy obligacji, ponieważ pozwalają na osiąganie dużo wyższej rentowności z trzymania obligacji w portfelu, niż jeszcze 2 lata temu. Analizując stromość krzywej dochodowości (różnicę w poziomie obligacji o krótkim i długim terminie zapadalności) możemy zauważyć, że jest ona ponownie na wysokich poziomach. Oznacza to, iż oczekiwania inflacyjne i premia za ryzyko kredytowe zostały już uwzględnione w wycenach rynkowych. Widać też, że rentowności polskich obligacji są dużo atrakcyjniejsze niż na rynkach bazowych (amerykańskim i niemieckim), co powinno skłaniać inwestorów zagranicznych do powrotu na krajowy rynek długu. Dodatkowym czynnikiem, który powinien wpływać na podwyższoną zmienność i możliwość wyszukiwania okazji inwestycyjnych na różnych rynkach, jest dywergencja polityk monetarnych głównych banków centralnych. Proces normalizacji stóp procentowych w USA, przy nadal łagodnej polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i polskiej RPP skutkują brakiem jednoznacznego kierunku na rynku obligacji, a co za tym idzie dają szansę dla aktywnego zarządzania portfelem subfunduszu.

MIEJSCE SUBFUNDUSZU W PORTFELU KLIENTA

PKO Skarbowy jest subfunduszem należącym do kategorii gotówkowych i pieniężnych, zatem jego miejsca należy upatrywać w dochodowej części portfela (obok innych funduszy dłużnych). Ze względu na relatywnie niską zmienność, subfundusz może stanowić trzon portfela, i bazę wyjściową dla bardziej zdywersyfikowanych i bardziej rentownych inwestycji.

W związku z tym, że PKO Skarbowy jest jednym z najbardziej bezpiecznych rozwiązań w gronie subfunduszy z oferty PKO TFI, często jest on pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia przygody z inwestowaniem. Relatywnie niski poziom zmienności, relatywnie krótki rekomendowany horyzont inwestycyjny, a przy tym możliwość osiągania konkurencyjnych stóp zwrotu w stosunku do depozytów są elementami, które przekonują klientów do rozważenia inwestycji w subfundusz.

PKO Skarbowy jest również rozwiązaniem bazowym wykorzystywanym w programie inwestycyjnym PKO Akcjomat, który pozwala na systematyczne zajmowanie ekspozycji na rynku akcji, oraz jednym z możliwych subfunduszy w programie Sumoinwestycja, łączącym inwestycję w 12-miesięczny depozyt w PKO Banku Polskim z inwestycją w subfundusz.

Profil ryzyka: 2
Rekomendowany horyzont: 1 rok

NOTA PRAWNA
Drukuj