2022-06-10

Dotyczy: Subfundusz SIGMA Obligacji Plus („Subfundusz”) wydzielony w ramach GAMMA PARASOL BIZNES SFIO („Fundusz”).

Towarzystwo informuje, iż w związku z wstąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. w związku z odkupieniem wszystkich jednostek uczestnictwa SUBFUNDUSZU SIGMA OBLIGACJI PLUS podejmowane są działania zmierzające do jego wykreślenia ze statutu Funduszu, w celu zakończenia działalności tego Subfunduszu. O zmianie statutu Funduszu w zakresie wykreślenia Subfunduszu, Fundusz poinformuje zgodnie ze statutem na stronie internetowej www.gammafundusze.pl.

W związku z odkupieniem wszystkich jednostek Subfunduszu i brakiem możliwości ustalenia wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa zaprzestaje się publikacji wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa oraz zaprzestaje się zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.