2015-06-29

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2015 r. nastąpiło połączenie, wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („Fundusz”), następujących subfunduszy:

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE”

„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE”

PKO Zrównoważony

PKO Zrównoważony   Plus

PKO Stabilnego Wzrostu

PKO   Stabilnego Wzrostu Plus

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Akcji Małych   i Średnich Spółek Plus

 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że:

  1. w dniu 26 czerwca 2015 r. („Dzień przydziału”) Towarzystwo dokonało na rzecz Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego - w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego, posiadanych przez Uczestników i wartości aktywów netto Subfunduszu Przejmowanego przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału, przez wartość aktywów netto Subfunduszu Przejmującego przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału.

Przedstawia to poniższy wzór:

liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika x WAN Subfunduszu Przejmowanego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu

WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu

gdzie poszczególne wartości ustala się według stanu na dzień poprzedzający Dzień przydziału.

Przydziału dokonano poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego w nowym, otwartym w celu dokonania tego przydziału, Subrejestrze lub Subrejestrze istniejącym w przypadku, gdy otwarcie nowego rejestru nie było możliwe. Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego dokonany w trybie, o którym mowa powyżej, jest wolny od opłaty manipulacyjnej i nie stanowi, ani nie jest następstwem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego;

  1. z dniem dokonania przydziału, o którym mowa w pkt. 1, dotychczasowi Uczestnicy Subfunduszu Przejmowanych stali się Uczestnikami Subfunduszu Przejmującego;
  2. zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem Przejmującym, przydzielonych w trybie, o którym mowa w pkt. 1, przyjmowane są począwszy od pierwszego dnia następującego po Dniu przydziału.
  3. jednocześnie informujemy, iż  pełnomocnictwa, dyspozycje na wypadek śmierci, blokady rejestrów ustanowione w związku z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego i zapisane na odpowiednich Subrejestrach, pozostają w mocy względem Jednostek Uczestnictwa przydzielonych zgodnie z pkt. 1,  zapisanych w Subrejestrach w danym Subfunduszu Przejmującym, otwartych w celu dokonania wspomnianego wyżej przydziału.

W najbliższym czasie Uczestnicy Subfunduszu Przejmowanego otrzymają potwierdzenie transakcji zawierające informację dotyczącą m.in. numeru nowego Subrejestru w Subfunduszu Przejmującym oraz liczby przydzielonych Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1.

Zwracamy się do dotychczasowych Uczestników Subfunduszy Przejmowanych z prośbą o posługiwanie się od tej chwili wskazanym w otrzymanej korespondencji numerem Subrejestru.

Informujemy także, iż zmianie uległ numer rachunku nabyć, na który powinny być kierowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym w przypadku, gdy Uczestnicy mają zdefiniowane stałe zlecenia przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych, prosimy o ich odpowiednią modyfikację jeśli Państwa zamiarem jest  nabywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących.

Ponadto Towarzystwo zwraca uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna w/w subfunduszy przejmujących i przejmowanych są porównywalne dla danej pary łączonych subfunduszy. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa danego subfunduszu znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy.

Połączenie jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI. Zmiany te mają na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystniejszą podatkowo.  Więcej informacji na temat przedmiotowych zmian mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej (http://www.pkotfi.pl/zmiany-w-ofercie/). Pełna informacja dotycząca zamiaru połączenia w/w subfunduszy została opublikowana w dniu 25 maja 2015 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, mają znaczenie, jakie nadaje im Statut lub Prospekt informacyjny Funduszu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.