2014-10-27

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy - funduszu inwestycyjnego otwartego: subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100 z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy - funduszu inwestycyjnego otwartego tj. subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100 z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (łącznie „subfundusze”).

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD („subfundusz przejmujący”), natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Ochrony Kapitału 100 („subfundusz przejmowany”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2014 r. (sygn. decyzji DFI/I/4032/66/10/TŁ) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do dnia 5 grudnia 2014 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie jednostek uczestnictwa w subfunduszach.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 28 listopada 2014 r. Natomiast po upływie dnia 4 grudnia 2014 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa.

Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia 29 listopada 2014 r. nie podlegają realizacji.

W dniu 5 grudnia 2014 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu PKO Ochrony Kapitału jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Ochrony Kapitału
posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 4 grudnia 2014 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 4 grudnia 2014 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Papierów Dłużnych USD w nowych, otwartych w celu dokonania tego przydziału, subrejestrach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statut PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach, którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego jest inna niż subfunduszu przejmowanego. Przede wszystkim, podstawowymi rodzajami lokat subfunduszu przejmującego są instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co, do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a całkowita wartość powyższych lokat denominowanych w dolarze amerykańskim nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto tego subfunduszu. Uprzejmie informujemy, że subfundusz przejmujący, zgodnie z polityką inwestycyjną nie zabezpiecza pozycji walutowej (brak hedge’ingu) i tym samym narażony jest na ryzyko walutowe. Ww. ryzyko znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Dla subfunduszu przejmującego, na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia, wskaźnik ten wynosi 5 w siedmiostopniowej skali ryzyka. Dla porównania, w przypadku subfunduszu przejmowanego, wskaźnik ten odzwierciedlał niższy stopień ryzyka i na ten sam dzień kształtował się na poziomie 2.

Mając na względzie powyższe informacje, Uczestnik powinien rozważyć indywidualnie poziom akceptowalnego dla niego na ryzyka oraz zdecydować, nie później niż przed upływem dnia 28 listopada 2014 r., o pozostaniu w subfunduszu przejmującym, a tym samym zaakceptować wyższy poziom ryzyka po połączeniu lub o wycofaniu się, z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, bez ponoszenia opłat z tytułu odkupienia jednostek, lub też poprzez zlecenie konwersji/przeniesienia jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu (lub kilku subfunduszy) np. wydzielonego w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, o akceptowalnym dla Uczestnika profilu ryzyka oraz polityce inwestycyjnej.

Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI. Zmiany mającej na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystniejszą podatkowo. Więcej informacji mogą Państwo na ten temat uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce ZMIANY W OFERCIE.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.