2015-05-25

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego: subfunduszu PKO Zrównoważony z subfunduszem PKO Zrównoważony Plus, subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu Plus, subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek z subfunduszem PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 15 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:

  1. subfunduszu PKO Zrównoważony z subfunduszem PKO Zrównoważony Plus,
  2. subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu Plus,
  3. subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek z subfunduszem PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus.

(łącznie „subfundusze”).

Poniżej wskazano subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

Subfundusze przejmujące

Subfundusze przejmowane 

PKO ZrównoważonyPKO Zrównoważony Plus
PKO Stabilnego WzrostuPKO Stabilnego Wzrostu Plus
PKO Akcji Małych i Średnich SpółekPKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 26 czerwca 2015 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w wymienionych subfunduszach.

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 23 czerwca 2015 r.  Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia 24 czerwca 2015 r. nie podlegają realizacji. Natomiast po upływie dnia 25 czerwca 2015 r.  subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa.

W dniu 26 czerwca 2015 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 25 czerwca 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 25 czerwca 2015 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego,
w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszy przejmujących
i przejmowanych są porównywalne dla danej pary łączonych subfunduszy. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa danego subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI. Zmiany mającej na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystniejszą podatkowo. Więcej informacji mogą Państwo na ten temat uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce Zmiany w ofercie.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszy przejmujących.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.