2015-08-24

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:

  • subfunduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (w ramach PKO Parasolowy),
  • subfunduszu PKO Złota (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota (w ramach PKO Parasolowy);

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO ŚFW”)  z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO Parasolowy”):

  1. subfunduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (w ramach PKO Parasolowy);
  2. subfunduszu PKO Złota (z PKO ŚFW)  z subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota (w ramach PKO Parasolowy).

(łącznie „subfundusze”).

Poniżej wskazano subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE”
 
z PKO Parasolowy

„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE”
 
z PKO Światowy Fundusz Walutowy

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

PKO Akcji   Rynku Amerykańskiego

PKO Akcji Rynku Złota

PKO   Złota

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) („Ustawa”) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. (sygn. decyzji DFI/I/4032/40/7/15/U/UC) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 25 września 2015 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w wymienionych subfunduszach.

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 22 września 2015 r.  Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 23 września 2015 r. nie podlegają realizacji. Natomiast po upływie 24 września 2015 r.  subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa.

W dniu 25 września 2015 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 24 września 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 września 2015 r., co obrazuje poniższy wzór:

liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika x WAN Subfunduszu Przejmowanego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu
________________________________________________________________________________

WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu

Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy  – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy - fio. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią praktycznie wierną kopię subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.  Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystną podatkowo.  Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce ZMIANY W OFERCIE.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.

Jednocześnie informujemy także, iż z dniem połączenia zmianie ulegną numery rachunków nabyć, na które powinny być kierowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym w przypadku, gdy mają Państwo zdefiniowane stałe zlecenia przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych, prosimy o ich odpowiednią modyfikację jeśli Państwa zamiarem jest nabywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących.