2015-08-31

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”), informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO ŚFW”)  
z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO Parasolowy”):

  1. subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Japońskiego (w ramach PKO Parasolowy);
  2. subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD (z PKO ŚFW)  z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (w ramach PKO Parasolowy).

(łącznie „subfundusze”).

Poniżej wskazano subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE”
 
z PKO Parasolowy - fio

„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE”
 
z PKO   ŚFW – fio

PKO Akcji Rynku Japońskiego

PKO Akcji   Rynku Japońskiego

PKO Papierów Dłużnych USD

PKO Papierów   Dłużnych USD

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) („Ustawa”) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. (sygn. decyzji DFI/I/4032/40/7/15/U/UC) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 2 października 2015 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa
w wymienionych subfunduszach.

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 29 września 2015 r.  Zlecenia nabycia
i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 30 września 2015 r. nie podlegają realizacji. Natomiast
po upływie 1 października 2015 r.  subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa.

W dniu 2 października 2015 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 1 października 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 1 października 2015 r., co obrazuje poniższy wzór:

 

Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika x WAN Subfunduszu Przejmowanego
na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu
______________________________________________________________________________________

WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu

 

Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy  – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy - fio. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią kopie subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika. Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą
i korzystną podatkowo.  Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce ZMIANY W OFERCIE.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 lub wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem połączenia zmianie ulegną numery rachunków nabyć,
na które powinny być kierowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym
w przypadku, gdy mają Państwo zdefiniowane stałe zlecenia przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych, prosimy o ich odpowiednią modyfikację jeśli Państwa zamiarem jest nabywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących.