2015-09-07

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 52 („PKO TFI”) informuje o zamiarze połączenia następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO ŚFW”)  z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego („PKO Parasolowy”):

  1. subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (w ramach PKO Parasolowy);
  2. subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących (z PKO ŚFW)  z subfunduszem PKO Akcji Rynków Wschodzących (w ramach PKO Parasolowy).

 (łącznie „subfundusze”).

Poniżej wskazano subfundusze przejmujące i przejmowane, które mają zostać połączone:

„SUBFUNDUSZE PRZEJMUJĄCE”
 
z PKO Parasolowy – fio

„SUBFUNDUSZE PRZEJMOWANE”
 
z PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio

PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

PKO Akcji   Rynku Azji i Pacyfiku

PKO Akcji Rynków Wschodzących

PKO Akcji   Rynków Wschodzących

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) („Ustawa”) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 12 sierpnia 2015 r. (sygn. decyzji DFI/I/4032/40/7/15/U/UC) w sprawie udzielenia zgody na połączenie subfunduszy.

Od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia połączenia subfunduszy tj. do 9 października 2015 r. nie są pobierane opłaty manipulacyjne za odkupywanie, konwersję oraz przeniesienia jednostek uczestnictwa w wymienionych subfunduszach.

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa z upływem 6 października 2015 r.  Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od 7 października 2015 r. nie podlegają realizacji. Natomiast po upływie
8 października 2015 r.  subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa.

W dniu 9 października 2015 r. PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi danego subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 8 października 2015 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 8 października 2015 r., co obrazuje poniższy wzór:

 

Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez Uczestnika x WAN Subfunduszu Przejmowanego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu
________________________________________________________________________________

WAN Subfunduszu Przejmującego na Jednostkę Uczestnictwa tego subfunduszu

 

Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego,
w ramach którego wydzielone są subfundusze w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo PKO TFI zwraca uwagę, że subfundusze przejmujące wydzielone w ramach PKO Parasolowy zostały utworzone jedynie w celu dokonania przejęcia subfunduszy z PKO ŚFW i zgromadzenia wszystkich subfunduszy PKO pod jednym funduszem typu parasolowego tj. w ramach PKO Parasolowy – fio. Nowoutworzone subfundusze przejmujące stanowią kopie subfunduszy przejmowanych, w tym posiadają tożsame do przejmowanych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.  Połączenie subfunduszy jest jednym z elementów szerszego procesu zmiany oferty PKO TFI, mającej na celu uczynienie dla Państwa naszej oferty bardziej przejrzystą i korzystną podatkowo.  Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce ZMIANY W OFERCIE.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 bądź wizytę w oddziale dystrybutora funduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem połączenia zmianie ulegną numery rachunków nabyć, na które powinny być kierowane wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym w przypadku, gdy mają Państwo zdefiniowane stałe zlecenia przekazywania środków tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmowanych, prosimy o ich odpowiednią modyfikację jeśli Państwa zamiarem jest nabywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszy Przejmujących.