2013-04-26

Informacja o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PKO Obligacji Korporacyjnych – funduszu inwestycyjnego zamkniętego na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając jako organ PKO Obligacji Korporacyjnych – funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), zgodnie z pkt 5 Rozdziału VII odpowiednio Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C szóstej oraz siódmej emisji, informuje o zatwierdzeniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r.