2013-05-01

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 maja 2013 r. skróty prospektów informacyjnych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI S.A. zostały zastąpione dokumentem „Kluczowe informacje dla inwestorów”, w skrócie KIID (key investor information document). Udostępnienie Państwu w/w dokumentów jest wypełnieniem wymogów znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych, która implementuje postanowienia Dyrektywy UCITS IV.

Kluczowe informacje dla inwestorów zawierają wszystkie najważniejsze informacje o funduszu/subfunduszu. Mają za zadanie ułatwić Państwu zrozumienie charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w dany fundusz/subfundusz oraz porównanie z innymi funduszami/subfunduszami. Uprzejmie informujemy, że PKO TFI S.A. podjęło decyzję o sporządzeniu i publikacji KIID obejmujących tzw. kategorie reprezentatywne celem uproszczenia oraz ograniczenia liczby publikowanych KIID. Naszym zdaniem ułatwi to Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami bez uszczerbku dla jakości oraz rzetelności prezentowanych informacji. Kategoria reprezentatywna to kategoria, która została wybrana przez TFI jako prezentująca podstawowe cechy jednostek reprezentowanych tj. w szczególności sposób poboru opłat manipulacyjnych, minimalny okres inwestycji oraz jednocześnie cechuje się najwyższymi wartościami opłat bieżących oraz najdłuższą historią wyceny.

Kluczowe informacje dla inwestorów kliknij >>