2013-02-27

W minionym tygodniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen polskich obligacji skarbowych. Do wzrostu tego przyczyniły się między innymi dane o wskaźniku inflacji CPI, który spadł w styczniu do poziomu 1,7% r/r w porównaniu do 2,4% r/r miesiąc wcześniej. Ostatni tak niski wzrost cen konsumpcyjnych został odnotowany w połowie 2007 roku. Kolejną informacją, która wpłynęła pozytywnie na polskie aktywa była decyzja agencji ratingowej Fitch o podwyżce perspektywy ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną. Decyzja ta jest w pewnym sensie odzwierciedleniem postrzegania Polski przez inwestorów międzynarodowych i pokazuje, że polskie papiery dłużne coraz częściej są zaliczane do względnie bezpiecznych aktywów. Potwierdzają to również zeszłotygodniowe informacje z Komisji Europejskiej, która twierdzi, że w najbliższym okresie jest duże prawdopodobieństwo zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu. Oznacza to, że polskie finanse publiczne są w relatywnie dobrej kondycji i nawet spowolnienie gospodarcze, z którym będziemy mieli w najbliższych kwartałach do czynienia, nie powinno zagrozić obniżającej się ścieżce deficytu fiskalnego.

W ostatnim tygodniu zostały również opublikowane dane o produkcji przemysłowej, które wyniosły 0,3% r/r i okazały się być lepsze niż oczekiwania rynkowe. Niemniej jednak zaskoczenie to wynika z niedoszacowania efektu dni roboczych i nie powinno mieć większego znaczenia dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która na początku marca podejmie decyzję odnośnie stóp procentowych banku centralnego. Będzie to bardzo ciekawe posiedzenie, na którym oczekujemy pozostawienia stóp bez zmian lub obniżki o 25 punktów bazowych. W przypadku obniżki nie wykluczamy, że będzie to ostatnia obniżka w bieżącym cyklu.

Łukasz Witkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych