2020-03-13

W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa wszystkich kategorii Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego wydzielonego w ramach PKO Parasolowy fio oraz kategorii J Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 wydzielonego w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio za dzień 11 marca 2020 poniżej przedstawiono poprawną wycenę WANJU:

 

Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego

Kategoria

WANJU ogłoszone

WANJU poprawne

A/B/C

79,84

79,75

A1/B1/C1

79,84

79,75

E

79,84

79,75

F

87,05

86,95

G

79,93

79,84

H

79,92

79,83

I

90,40

90,30

J

79,97

79,89

 

Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

Kategoria

WANJU ogłoszone

WANJU poprawne

A/B/C

11,19

11,19

A2

11,19

11,19

E

12,43

12,43

F

12,58

12,58

G

11,74

11,74

H

11,38

11,38

J

11,41

11,40

Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.