2020-02-06

W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny PKO Nieruchomości Komercyjnych - fizan za dzień 31 grudnia 2019 poniżej przedstawiono poprawną wycenę WANCI funduszu:

Data Wyceny

WANCI

Wartość Aktywów Netto

31.12.2019

       10,68

                   168 472 792,56

Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Funduszu.