2021-11-18

W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa („WANJU”) subfunduszu PKO Emerytura 2065 wydzielonego w ramach PKO Emerytura - sfio za dzień 16 listopada 2021 r. poniżej przedstawiono poprawną wycenę WANJU:

WANJU ogłoszone

WANJU poprawne

9,98

9,97

Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.