2022-01-26
  • Udział PKO TFI - lidera rynku funduszy detalicznych w Polsce - przekroczył 20% na koniec 2021 r.
  • W ostatnich 10 latach udział PKO TFI w rynku uległ podwojeniu
  • We wzroście tym dużą rolę odgrywa konsekwentny rozwój programów systematycznego inwestowania: PPK, PPE, PPO, IKZE i IKE. Na koniec 2021 roku klienci zgromadzili w nich łącznie 6,8 mld zł

Udział PKO TFI - lidera rynku funduszy detalicznych w Polsce - przekroczył 20% (na koniec 2021 r.). Tym samym, w ostatnich 10 latach PKO TFI podwoiło udział w rynku. We wzroście tym dużą rolę odgrywa konsekwentny rozwój programów systematycznego inwestowania: PPK, PPE, PPO, IKZE i IKE. Na koniec 2021 roku klienci zgromadzili w nich łącznie 6,8 mld zł.

- Ponad 20-procentowy udział PKO TFI w rynku detalicznym to wielka satysfakcja dla PKO Banku Polskiego. Jesteśmy bowiem nie tylko głównym dystrybutorem funduszy PKO TFI, ale i wyłącznym właścicielem Towarzystwa. Cieszymy się z rosnących aktywów tak ważnych dla Polski programów systematycznego, długoterminowego inwestowania: PPK, PPE, IKZE i IKE. Budowanie długoterminowych oszczędności Polaków to bardzo ważne zadanie na kolejne lata i dekady – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Banku kierująca pracami Zarządu.   

PKO TFI jest największym detalicznym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce - na koniec 2021 r. zarządzało aktywami wynoszącymi blisko 39 mld zł. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na koniec ub. roku, udział PKO TFI w rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych w Polsce wyniósł 20,26%. To wzrost o 1,34 punktu procentowego w ciągu roku. Dla porównania: na koniec roku 2017 udział ten wynosił 15,7%, a w roku 2011 - 10,3%. To oznacza, że udział ten w ciągu ostatnich 10 lat uległ podwojeniu. 

Rok 2021 przyniósł wyraźną zmianę struktury sprzedaży – wzrosło zainteresowanie funduszami z udziałem akcji.

- Ostatnia dekada to także czas ewolucji nastawienia inwestorów do funduszy. Silna pozycja funduszy dłużnych, obserwowana przez większość tego okresu, wynikała z dość stabilnej sytuacji inflacyjnej i spadku stóp procentowych. Trend ten wzmacniały niestandardowe działania banków centralnych. W efekcie przez wiele lat fundusze obligacji przynosiły zyski wyższe niż lokaty bankowe, przy czym oczywiście należy pamiętać o zasadniczej różnicy w profilu ryzyka obu tych instrumentów. Z czasem jednak i w Polsce inwestorzy zaczęli dostrzegać wzrosty na rynkach akcji i możliwości lokowania w funduszach z udziałem akcji. Ubiegły rok to już czas wyraźnych zmian i istotnego wzrostu zainteresowania właśnie funduszami z udziałem akcji. Wzrost inflacji i szybkie podnoszenie stóp procentowych doprowadziły do kolejnych przewartościowań. Spodziewam się, że – mimo obecnie słabych nastrojów – w późniejszej części roku 2022 z powrotem do łask inwestorów mogą wrócić fundusze dłużne – komentuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.