2017-12-06
 • 24,94 mld zł wyniosły aktywa pod zarządzaniem PKO TFI
 • 729,29 mln zł wyniosła listopadowa sprzedaż netto
 • 2 razy na „5-tkę” w zostały ocenione rozwiązania emerytalne wchodzące w skład Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) w Rankingach Analiz Online
 • 4 „gwiazdki” dla PKO Obligacji Długoterminowych w Ratingu Analiz Online

Prawie 25 mld zł wyniosły aktywa pod zarządzaniem PKO TFI

Do subfunduszy z kategorii gotówkowych i pieniężnych należących do PKO TFI wpłynęło prawie 650 mln zł. Na koniec listopada wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła ponad 10 mld zł.

Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła 107,9 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (70 mln zł) oraz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (22 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii funduszy na koniec miesiąca osiągnęły poziom 3,9 mld zł.

W listopadzie sprzedaż w funduszach akcyjnych okazała się ujemna i wyniosła -15 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem w funduszach akcyjnych na koniec listopada wyniosły ok. 5,6 mld zł. Najwyższą sprzedaż odnotowały subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, do którego wpłacono netto 9,8 mln zł oraz subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny ok. 9 mln zł.

IKE i IKZE na „5-tkę” w Rankingach Analiz Online

Po raz kolejny Pakiet Emerytalny PKO TFI, który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, stanął na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca. 

Zarówno Ranking IKE jak i Ranking IKZE tworzony był w oparciu o kategorie dotyczące efektywności zarządzania, kosztów i oferty produktowej.

Efektywność to kategoria, która ocenia jakość oferowanych rozwiązań (wysokie oceny Rankingowe i Ratingowe).

PKO TFI znalazło się wśród towarzystw, które wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji w zakresie wysokiej efektywności rozwiązań wykorzystanych w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE).

Koszty to kategoria uwzględniająca opłaty jakie ponoszą klienci podczas oszczędzania na emeryturę. Główną kategorią kosztów przy długoterminowym oszczędzaniu są opłaty za zarządzanie, choć ranking uwzględniał również pozostałe koszty (utworzenie programu, opłaty manipulacyjne oraz za konwersje).

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) daje dostęp do specjalnych kategorii jednostek z dużo niższymi opłatami za zarządzanie niż u konkurencji, co zostało docenione w rankingu.

Oferta produktowa to kategoria, która ocenia konstrukcję produktu i uwzględnia zarówno szerokość oferty funduszowej, ale również inne elementy takie jak dostęp przez Internet czy automatyczna alokacja środków w funduszach cyklu życia. 

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE) zbudowany jest w oparciu o fundusze cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one zarządzanie dywersyfikacją oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.

Pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) funkcjonuje już od ponad 5 lat. W tym czasie ponad 116 tys. klientów zainwestowało ok. 680 mln zł.

Ponownie „4 gwiazdki” od Analiz Online dla PKO Obligacji Długoterminowych

Subfundusz cechuje się wyrazistym charakterem i elastycznym podejściem do zarządzania portfelem.Zarządza nim stabilny i doświadczony zespół.Zarządzający wykorzystują szerokie instrumentarium dłużne, co sprzyja wykorzystywaniu różnych okazji inwestycyjnych.

Ponadprzeciętne wyniki w długimi terminie osiągane są przy niewygórowanej zmienności:

 • Wyniki zapewniają funduszowi miejsca w drugim kwartylu dla horyzontów 12, 24, 36 i 60 miesięcy,
 • Odchylenie standardowe za ostatnie 3 lata jest zbliżone do grupowej średniej na poziomie 0,7% p.a.

Struktura portfela w dużym stopniu zbliżona jest do innego subfunduszu funkcjonującego w ramach PKO Parasolowy – fio,  PKO Papierów Dłużnych Plus:

 • Oba rozwiązania mają kilkuletnią historię wyników, cechuje je dobra jakość, dlatego zasługują na to aby je docenić,
 • Oba portfele cechują się przeważającym udziałem obligacji skarbowych (ok. 75% portfela), niewielkim wykorzystaniem obligacji korporacyjnych (ok. 25%) i wykorzystaniem instrumentów pochodnych,
 • Emitenci obligacji nieskarbowych z portfela charakteryzują się wysoką wiarygodnością kredytową (konserwatywnie zbudowana część korporacyjna),
 • Ruchy dokonywane przez zarządzających w obu rozwiązaniach są zsynchronizowane, co oznacza podobne podejście co do decyzji kierunkowych o poziomie ryzyka stopy procentowej czy ryzyka kredytowego,
 • Oba rozwiązania cechują się wysoką płynnością.

Tym co wyróżnia PKO Obligacji Długoterminowych na tle PKO Papierów Dłużnych Plus to:

 • Tytułowa „długoterminowość”, czyli co do zasady wyższe ryzyko stopy procentowej (wyższa duracja portfela, min. 2 lata) – zarządzający odważniej pozycjonują portfel na krzywej dochodowości,
 • Możliwość większego wykorzystania dźwigni finansowej,
 • Większa dynamika zmian wyceny jednostki (zarówno in plus jak i in minus),
 • Bardziej agresywna polityka inwestycyjna wynika wprost z założeń TFI, wytycznych Komitetu Inwestycyjnego i potrzeb klientów.

Rekomendowany horyzont inwestycyjny dla funduszu to minimum 2 lata, na co warto zwrócić uwagę
z racji wrażliwości funduszu na koniunkturę na rynku obligacji skarbowych.